Primærhelseteam i Norge. Pilotering,utvikling, relevans og implementering

Oppstart og innarbeiding av primærhelseteam beskrives i årsrapporten. Dette er en kombinert prosjektoppgave levert til nasjonalt lederprogram for primærhelsetjenesten Bi-handelshøyskolen og Helsedirektoratet som leder nasjonal pilot for primærhelseteam. Kristiansand kommune som er lokal eier av prosjektet og prosjektleder, har fått rapporten forelagt og godkjent den.


Primærhelseteam i fremtidens legesenter.

Sammendrag av årsrapporten 

Primærhelseteam i Norge. Pilotering,utvikling, relevans og implementering 

Primærhelseteam vil kunne være en viktig ny faktor i fremtidens legesenter og dekke viktige helsebehov for utsatte grupper av pasienter.  

Vi har fått frem et erfaringsgrunnlag i form av høy konsultasjonsvirksomhet. Sykepleierne kan vise til 2000 pasientkonsultasjoner, 150 sykebesøk, 110 tverrfaglige møter og 250 elektroniske kontakter i løpet av første driftsår.  Det gir data nok til å kunne fremskaffe erfaringsbasert evidens og opplevelsesbaserte uttalelser fra både primærhelseteamet, pasientene og samarbeidspartnere. 

Primærhelseteam er en organisering på et legesenter som betjener 5 % av pasientene på legesenteret. Erfaringsmessig er det denne delen av pasientpopulasjonen som forbruker mest av helse- og omsorgstjenestene i kommunen, og effektivt organiserte fastlegetjenester vil sannsynligvis ha høy samfunnsøkonomisk effekt.

Ressurstilførsel i form av primærhelseteam med utviklingstilskudd, kan være en start på restrukturering av fastlegetjenesten, men bare om det legges godt til rette for videre utvikling av ledelse og team innad på legesenteret. En slik videre tilpasning vil kreve ressurser og økonomiske insentiver fra helsemyndighetene som gjør det mulig å holde et overblikk på behovet for de ulike tjenestedesignene

Ressurser 

Årsrapporten i sin helhet 

Primærhelseteam i Kristiansand

 


Publisert: 24.06.2019

Facebook Twitter E-post