Om oss

Sørlandsparken legesenter utfører alle prosedyrer og vi har ingen reservasjoner.
OBS sommertider fra 21 juni til 17 august da senteret stenger kl 1500


Legesenteret i Sørlandsparken

Vår arbeidsfilosofi

Legesenteret ledes etter mål om gode leveår. Vi jobber etter modell av relasjonell koordinering hvor vi er gode på presis kommunikasjon, er målorienterte  og lar oppgavene gå hurtig mellom oss med respekt for hverandre.  Fokus er en verdibasert helsetjeneste.   Driften av legesenteret er tuftet på følgende grunnprinsipper innen arbeidshelse:

- Utstyret for å gjøre jobben må være godt, tilpasset og moderne.

- Vi har minst en kollega som vi arbeider svært godt sammen med.

- Vi har minst en kollega eller overordnet som kan gi oss faglige gode råd og som er tilgjengelig for veiledning og rådgivning når det er behov.

Kvaliteten på arbeidet sikres gjennom og gjennomføres etter pilarene :

 service

 arbeidsmiljø

faglighet

økonomi

Samspill

Senteret er en del av ett større samspill i kommune, på  fylkesnivå og landsnivå og helt ned til den enkelte pasientkontakt. I dette samspillet er det overordnede målsetninger, lover og regler som gjelder. Senteret må derfor ta hensyn til mange forskjellige aktører og retningslinjer i sin drift. Det kan bli mange begrensninger og regler i forhold til ansatte, leger og pasienter. Men godt kjennskap til regelverk gir også handlingsrom. derfor holder holdes reglen om faglig autonomi som svært viktig for å kunne drive en solid allmennmedisinsk tjeneste. Vi har tro på verdiskaping for pasientene gjennom et legesenter som endrer seg på basis av trygg og sikker drift for senterets medarbeidere og leger.   Det er senterets kvalitetssikringssystem som skal sørge for at alle hensyn tas til beste for alle ansatte og parter  som berøres av senterets virksomhet. Kvalitetssystemet for kontoret viser hvordan vi ønsker å arbeide for å nå disse målene.

Vi holder fokus på fire elementer:

Pasientens interesser

Ansattes interesser

Legenes interesser

Samfunnets interesser

Service

Legesenteret ønkser å gi service i  i tilpassede omgivelser som tar hensyn til arbeidsmiljø og god tilgjengelighet for pasientene med lav terskel for kontakt. Legesenteret  ønsker å gi  god oversikt over  tilgjengelighet til tjenestene hvor pasientene vil møte den rette holdningen fra de ansatte med den gode stemningen fra resepsjonen og legene. Senteret har klare rutiner å forholde seg til, men hver enkelt har likevel god innvirkning på sin egen arbeidssituasjon. For de ansatte er det lett å lufte frustrasjoner,  og kommunikasjonen mellom ansatte og leger er rask, lett og effektiv.  Det skaper også rom for  at senteret kan individualisere pasientbehandlingen. Legesenteret har faste møter hvor temaer som ferie, arbeidstid, og kontorets arbeidsmiljø kan diskuteres. Det er rom for ulik arbeidsstil, hvor det er gjensidig  tilgjengelighet og rom for refleksjon. Lunsjen er vår viktigste samarbeidsarena hvor vi satser på kaffen og den gode brødskive. Morgenhilsningen er en selvfølge. Gode lokaler, fin utsmykning, musikk og god stemning skal forebygge utmattelse og slitenhet hos oss.

Fremoverlent

Med ett godt internt miljø ønsker senteret fremstå utad som robust og samarbeidsdyktig ovenfor eksterne partnere. Vi deltar i utvalg og bidrar i den offentlig debatt. I 2020 engasjerer senteret seg også i fremtidsrettede prosjekter som primærhelseteam og nasjonalt velferdsteknologiprogram med digital hjemmeoppfølging. Senteret tilfører  også kommende leger et vindu til allmennpraksis med studentundervisning og opplæringsstillinger turnusleger/Lis1-leger. 

Verdiskaping

Legesenteret vil som helhet fungere som en base for pasienten til kunnskap, fortolkning av livet og verdibaserte medisinske tjenester. Med godt teknisk utstyr, grundig journalføring, godt digitalt verktøy for oppdatert fagkunnskap ønsker vi at pasienten skal føle seg trygge på at de møter en felles arbeidspraksis hos alle ved senteret. Vi tror på verdiskaping for våre pasienter gjennom å legge vekt på det som er fornuftig, gir mening og har betydning.

Ressursbruk

Legene søker hele tiden  å holde seg a-jour med faglig retningslinjer og oppdaterte veiledninger. Det legges vekt på faglige og administrative  diskusjoner for å lufte argumenter som kan brukes som en felles holdning både innad og utad. Senteret har også oversiktlige avtaler for  legene imellom og gode arbeidsrutiner for de ansatte. Alle sørger for nøktern ressursbruk og riktig takstbruk gjennom felles holdning og diskusjon.

Legesenteret ser for seg de ansatte, legene og pasientene som en ressurs som sammen bygger kunnskap, holdninger og verdier for et best mulig miljø for trivsel og håndtering av problemstillinger.

Sørlandsparken Legesenter 2020