Hva skjer

Oversikt over endringer og hendelser ved legesenteret


Legesenteret er aktivt med!

Oversikt over Aktiviteter og Endringer ved Legesenteret (2021-2023)

mars 2024 :  vi er i HOD helse og omsorgsdepartemenet og orienterer om nedleggelsen av PHT. 

desember  2023:   Vi er på stortingen i helse og omsorgskomiteen og orienterer om nedleggelse av PHT. 

 

Oktober 2023:

 • Sykehuset korrigerer feilaktig pasientinformasjon angående henvisning til fastlege for blodprøvetaking. Alle blodprøver tas nå på sykehuset.

September 2023:

 • Oppdaterte retningslinjer for blod- og urinprøvetaking ved legesenteret.
 • Sendt brev til sykehuset vedrørende rutiner og feilinformasjon om urinprøvetaking før operasjoner.
 • Innsendt høringsuttalelse til HOD angående ekspertutvalgets evaluering av allmennlegetjenesten.

August 2023:

 • Velkommen til Vanessa Tuxen, vår nye turnuslege!
 • Dr. Gaukstad og Dr. Transeth utvider sine fastlegelister til 1400 pasienter.

Juni 2023:

 • Overgang fra Pasientsky til Helsenorge Digital Dialog. CGM timebok tas i bruk.

Mars 2023:

 • Introduksjon av nye retningslinjer for innleggelse av pasienter ved Sørlandet sykehus.

Januar 2023:

 • Monika Transeth blir en del av teamet som fastlege, med pasienter fra Kjøita legesenter.

???? Desember 2022:

 • Anmeldelse av sykehuset til statsforvalteren på grunn av kvalitetssvikt og dårlig samarbeid. Påfølgende korreksjoner beordret.

???? September 2022:

 • Diana Lazardis begynner sin fireårige periode som ALIS lege hos oss.
 • Mathias starter som turnuslege, frem til mars 2023.

???? Mars 2022:

 • Thor Erling Haaland reduserer til 50% og deler pasientlisten med Stian Liodden.
 • Lars Michalsen trer inn i sin turnustjeneste hos oss.

???? September 2021:

 • Ole Geir Lavik blir med som turnuskandidat.

???? Mars 2021:

 • Statsforvalteren iverksetter tilsynssak mot en byspesialist for utilstrekkelig samarbeid med legesenteret. Spesialisten instrueres om forbedringer.

------

Vi deltar som medarrangør på Arendalsuka august 2021 - program finner du her  for tirsdag 17 august kl 18-1900  Legeforeningen og Arbeiderpartiet fra helse og sosial komiteen deltar sammen med debattleder tdiligere helseminister Werner Christie. 

Vi deltar på Arendals uka med debatt om fastlegeordning, Krisen og primærhelsetjeneste. Arrangementet streames på https://www.arendalsuka.no/live/politiker-i-glassheisen/

Du finner program her: https://arendalsuka.no/event/user-view/15588

Meld gjerne din interesse her ved å klikke på lenken under:

https://www.facebook.com/events/320359082903934/?active_tab=about

Vi har utviklet digital plattform for sykemeldingspraksis våren 2021 -  se denne her på  skjema1.eu

Vi har bidratt faglig til utvikling av brukermedvirkning ved helseoppfølging for pasienter med utviklingsforstyrrelser våren 2021.  Dette prosjektet er støttet av helsedirektoratet og skal forenkle oppfølgingen.  Senter for utvikling i kommunen står for en stor jobb i å kvalitetssikre helseoppfølgingen som har resultert i økt brukermedvirkning og kartlegging på brukerens premisser der de bor.   

Ny beskrivelse av team og teamarbeid på våre nettsider våren 2021.  Teamarbeid er sentralt i stortingmelding 26 fra 2015 og blir gjentatt både i handlingsplaner for legeforeningen og regjeringen når fremtidens legesenter skal utformes.  Se teamorganisering her 

Primærhelseteamet var en viktig del av legesenterets innsats i pandemiens første del hvor vi fikk smitte i et bofellesskap.  Les her om organiseringen av samarbeidet mellom kommune og legesenter gjennom primærhelseteamet.  Dette samarbeidet videreutvikles nå med tanke på lokal og nasjonal spreding via utviklingsavdelingen i Kristiansand Kommune.   Se her hvordan boligen ble delt opp og hvordan smittearbeidet ble tegnet opp. 

Legesenteret og primærhelseteamet  er med i utprøving av digitale stetoskop som kan brukes av pasientene til å sende lungelyd som grafiske kurver på nett til fastlegen.  Primærhelseteamet står som  utprøver til forprosjekt til digitale pasientforløp. Tildelte prosjektmidler til  https://www.medsens.io/

Legesenteret og primærhelseteamet er med i søknadsprosessen om et forskninsprosjekt med digital hjemmeoppfølging i regi av Universitetet i Agder. Prosjektet er døpt VIDEO som henspeiler på bruken av digitale hjelpemidler for å kvalitetssikre et omsorgsfult pasientforløp ved utskriving fra sykehus.  Se prosjektet her.    Norsk Forskningsråd står for tildeling av prosjektmidler.   

Legesenteret og primærhelseteamet deltar i småskalautprøving av samarbeid med farmasøytveiledet legemiddelgjennomgang via Apotek 1 og Apotekerforeningen. Primærhelseteamet står som ansvarlig og oppdragsgiver har vært Kristiansand kommune. se mediaomtale på vår mediaside fra apotekerforeningen. Prosjektmidler fra Helsedirektoratet. 

Legesenteret og primærhelseteamet  har vært pilotlegesenter for utvikling av Covid 19 app for digitale hjemmeoppfølging av covid 19 pasienter. Kristiansand kommune står som oppdragsgiver og Siemens som utvikler. Lastes ned i appstore eller google play.  Prosjektmidler Kristiansand kommune. Se Nrk Nyheter fra arbeidet som PHT har vært med på.  Videre utvikling i løpet av høsten med stor satsning fra kommunen på digital infrastruktur.  

Legesenteret og primærhelseteamet er pilotlegesenter i småskalatesting av digitalt pasientforløp mellom sykehus og kommune.  Sørlandet sykehus står som prosjektansvarlig sammen med Kristiansand kommune. Tildelte midler fra Helsedirektoratet.  Prosjektskisse er under utvikling 

Primærhelseteamet deltar i Prosjekt Beste Praksis  helseoppfølging av hjemmeboende med utviklingsforstyrrelser i bofellesskap  med proskjet leder Linda Torsvik i Kristiansand kommune.  Tildelte prosjektmidler fra Helsedirektoratet.  se prosjektbeskrivelsen  her 

Høsten 2020 Artikler 

Masteroppgave om primærhelseteam under skriving - ferdig!

Artikkel om Primærhelseteam i Kristiansand kommune levert til   omsorgsforskning.no  ferdig leses i Iduun. 

Poster /artikkel om Primærhelseteam på Internasjonal digital konferanse Kristiansand Kommune Olga Espegren  Primary healthcare teams - an optimal health service for persons with intellectual disabilities?

 

Høsten 2020:  Teambuilding om nettverksbygging.

Legesenteret  har vært på Teambildingstur august 2020  - se gjerne program her  : 

https://sway.office.com/SLIIH8CEokGpaGfv

 

Våren 2020 Innovasjon precovid tid 

Legesenteret holdt sammen med Kristiansand kommune en presentasjon om digital hjemmeoppfølging i februar 2020 i forkant av Covid-19 Pandemien. Ut av dette har vi nå også fått en egen app for digital hjemmeoppfølging av de som blir syke med covid-19. Se presentasjonen under her ca. 4 minutter.

 

 

 

1 november 2019  BI-handelshøyskolen

Presentasjon av PHT- prosjektet ved avslutning av nasjonalt lederprogram for primærhelsetjenesten

 

26. og 27. september 2019 :  Pasintsikkerhetskonferansen // The Qube, Gardermoen 

Primærhelseteamet holder sammen med fagpersonell fra boligfellesskap for personer med utviklingsforstyrrelser foredrag om erfaringer fra arbeid med primærhelseteam.  Vi fokuserer på tiden før og etter primærhelseteam og pasientsikkerhets- gevinster som fremkommer (bla annet mindre tvang) når det arbeides i team fundert på nye arbeidsmetoder og innovasjon.

18.September: E-helse konferanse i Oslo - helsedirektoratet.

Primærhelseteamleder holder innlegg om digitale triagering av pasienter for legekonsultasjoner.  Hvordan vi på Sørlandsparken har tatt i bruk en rekke digitale verktøy for å endre pasientlogistikken og samarbeidet med kommunehelsetjenesten

18. september :  Lederkonferanse for sykepleiere i Trondheim

Primærhelseteamsykepleier og koordinator Trine Sandnes holder foredrag på sykepleierkongressen: Lederkonferansen parallell Innovasjon og tjenesteutvikling, om hvordan vi har utviklet en fremtidig måte å jobbe på i legesenteret basert på ledels og innovasjon.

30 august: Høytidelig åpning av i4Helse UIA nybygg i Grimstad

Primærhelseteam er invitert til åpningen av helseteknologi bygget i Grimstad.  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup bidrar til åpningen og setter med det fokus på helse og digitalisering som en viktig samarbeidsarena. 

27 august: PHT-Samling av alle primærhelseteam for gjennomgang og prosjektet og erfaringsutveksling. 

Det blir lagt vekt på teamarbeid og integrering av primærhelseteamsykpleiere i det faglige miljøet på legesenteret.  Sørlandsparken PHT vil bidra med poster på erfaringer med utvikling av helsetjenstetilbud til personer med utviklingsforstyrrelser.  PHT-sørlandsparken holder foredrag om personer med utviklingsforstyrrelser, se nederst på siden.

21. juni Årsrapport om primærhelseteam 2018-2019 levert til Helsedirektoratet: Primærhelseteam i Norge. Pilotering,utvikling, relevans og implementering.

Primærhelseteam i Norge. Pilotering, utvikling, relevans og implementering er tittelen på årsrapporten som er levert inn til helsedirektoratet som del av en prosjektoppgave i regi av BI-handelshøyskolen.  Årsrapporten tar for seg oppbygging av et primærhelseteam på et legesenter/ fastlegekontor.  Vi konkluderer med at det er behov for primærhelseteam og at det leverer gode og etterspurte fastlegetjenester til en utsatt gruppe av pasienter.   Les rapporten under på ressurser. 

5.juni 2019 deltakelse og fordrag på utviklingskonferansen 2019 

USHT arrangerer workshop/konferanse med kommunene i Vest-Agder med fokus på blant annet nettverksbygging, erfaringsutveksling, endring av helsetjenester og forbedringsarbeid 

21. mai 2019  POBOS Pasient- og brukerombudenes nasjonale fagkonferanse  

DEBATT. Fastlegekrisen, "proteksjonisme", finansieringsmodeller og ledelse – 
ledet av Anne Lise Kristensen, ombud i Oslo og Akershus.  
Debattanter: Elisabeth Swensen, kommuneoverlege i Seljord, Ole Petter 
Hjelle, fastlege og hjerneforsker, PHT- Aleksander Sandenes, lege fra 
primærhelseteam i Kristiansand kommune, Erlend Larsen, Vestfoldpolitiker 
fra helse - og omsorgskomiteen, Petter Brelin, leder i Norsk forening for 
allmennmedisin. 

 

Ressurser 

PHT foredrag om personer med utviklingsforstyrrelser, PHT -konferanse

Årsrapport primærhelseteam 2019 

Pasient- og brukerombudenes nasjonale fagkonferanse program mai 2019 

Utviklingskonferansen 2019