Hva skjer

Legesenteret er aktivt med i utformingen av fremtidens tjenester. Fastleger og personell bidrar til utvikling av digital hjemmeoppfølging og spesialiserte tjenester til pasienter med kroniske lidelser.


Legesenteret er aktivt med!

Legesenteret  har vært på Teambildingstur august 2020  - se gjerne program her  : 

https://sway.office.com/SLIIH8CEokGpaGfv

 

Legesenteret holdt sammen med Kristiansand kommune en presentasjon om digital hjemmeoppfølging i februar 2020 i forkant av Covid-19 Pandemien. Ut av dette har vi nå også fått en egen app for digital hjemmeoppfølging av de som blir syke med covid-19. Se presentasjonen her ca. 4 minutter.

 

1 november 2019  BI-handelshøyskolen

Presentasjon av PHT- prosjektet ved avslutning av nasjonalt lederprogram for primærhelsetjenesten

 

26. og 27. september 2019 :  Pasintsikkerhetskonferansen // The Qube, Gardermoen 

Primærhelseteamet holder sammen med fagpersonell fra boligfellesskap for personer med utviklingsforstyrrelser foredrag om erfaringer fra arbeid med primærhelseteam.  Vi fokuserer på tiden før og etter primærhelseteam og pasientsikkerhets- gevinster som fremkommer (bla annet mindre tvang) når det arbeides i team fundert på nye arbeidsmetoder og innovasjon.

18.September: E-helse konferanse i Oslo - helsedirektoratet.

Primærhelseteamleder holder innlegg om digitale triagering av pasienter for legekonsultasjoner.  Hvordan vi på Sørlandsparken har tatt i bruk en rekke digitale verktøy for å endre pasientlogistikken og samarbeidet med kommunehelsetjenesten

18. september :  Lederkonferanse for sykepleiere i Trondheim

Primærhelseteamsykepleier og koordinator Trine Sandnes holder foredrag på sykepleierkongressen: Lederkonferansen parallell Innovasjon og tjenesteutvikling, om hvordan vi har utviklet en fremtidig måte å jobbe på i legesenteret basert på ledels og innovasjon.

30 august: Høytidelig åpning av i4Helse UIA nybygg i Grimstad

Primærhelseteam er invitert til åpningen av helseteknologi bygget i Grimstad.  Digitaliseringsminister Nikolai Astrup bidrar til åpningen og setter med det fokus på helse og digitalisering som en viktig samarbeidsarena. 

27 august: PHT-Samling av alle primærhelseteam for gjennomgang og prosjektet og erfaringsutveksling. 

Det blir lagt vekt på teamarbeid og integrering av primærhelseteamsykpleiere i det faglige miljøet på legesenteret.  Sørlandsparken PHT vil bidra med poster på erfaringer med utvikling av helsetjenstetilbud til personer med utviklingsforstyrrelser.  PHT-sørlandsparken holder foredrag om personer med utviklingsforstyrrelser, se nederst på siden.

21. juni Årsrapport om primærhelseteam 2018-2019 levert til Helsedirektoratet: Primærhelseteam i Norge. Pilotering,utvikling, relevans og implementering.

Primærhelseteam i Norge. Pilotering, utvikling, relevans og implementering er tittelen på årsrapporten som er levert inn til helsedirektoratet som del av en prosjektoppgave i regi av BI-handelshøyskolen.  Årsrapporten tar for seg oppbygging av et primærhelseteam på et legesenter/ fastlegekontor.  Vi konkluderer med at det er behov for primærhelseteam og at det leverer gode og etterspurte fastlegetjenester til en utsatt gruppe av pasienter.   Les rapporten under på ressurser. 

5.juni 2019 deltakelse og fordrag på utviklingskonferansen 2019 

USHT arrangerer workshop/konferanse med kommunene i Vest-Agder med fokus på blant annet nettverksbygging, erfaringsutveksling, endring av helsetjenester og forbedringsarbeid 

21. mai 2019  POBOS Pasient- og brukerombudenes nasjonale fagkonferanse  

DEBATT. Fastlegekrisen, "proteksjonisme", finansieringsmodeller og ledelse – 
ledet av Anne Lise Kristensen, ombud i Oslo og Akershus.  
Debattanter: Elisabeth Swensen, kommuneoverlege i Seljord, Ole Petter 
Hjelle, fastlege og hjerneforsker, PHT- Aleksander Sandenes, lege fra 
primærhelseteam i Kristiansand kommune, Erlend Larsen, Vestfoldpolitiker 
fra helse - og omsorgskomiteen, Petter Brelin, leder i Norsk forening for 
allmennmedisin. 

 

Ressurser 

PHT foredrag om personer med utviklingsforstyrrelser, PHT -konferanse

Årsrapport primærhelseteam 2019 

Pasient- og brukerombudenes nasjonale fagkonferanse program mai 2019 

Utviklingskonferansen 2019