Priser

Legesenterets priser er regulert gjennom HELFO, kommune og tariff. De vil derfor være like med det du finner på alle andre legesenteret som har avtale med kommunen. Priser på legeattester er regulert utenom dette og kan variere fra senter til senter.


Priser 2019

Priser hos fastlegen gjeldende fra 1. juli 2018 – 30. juni 2019

Ordinære takster allmennlege/spesialist allmennmedisin

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld, legevakt .............................155/262

Sykebesøk på dagtid/kveld..................................................................................................209/334

Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk......................................49/36

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud ..................................................56

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist............................................................................................................66

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver..........................................................................55

Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urinsediment..............................................................................................55

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner Tilgjengeliggjøring av journal på papir eller minnepinne..................85 (elektronisk gratis)

Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen ................................ 116

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer: - Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.......................62 -

Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.......................................................................93 -

Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.........................................................................131 -

Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m. .........................................................................177

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips, vaksiner, ortoser .mv...........................Etter kostnad beregnet hos legen

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner, henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten..................................59-250 (store papirjournaler) 

Girogebyr ved ikke betalte legetjenester samme dag...............................................69

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist.............................................................160/257

Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette ...............................59

Attester 

Generelle helbredsattester på fortrykt skjema.........................................580

Offshore attest...........................................................................1990

Skoleattester ved fravær.........................................................116