Jobbe hos oss

Det er vanlig med jobbskifter og også blant fastleger og helsepersonell på legesenteret har det de siste årene vært større mobilitet. Vi legger ut ledige stillinger på nav sin portal og legejobber.no når vi har ledige vikariater eller stillinger fast. Her kan du lese litt om hva som kan vente om du søker jobb hos oss.


Driftsform 

Legene er selvstendig næringsdrivende med avtale med kommunen og bruk av normaltariffen som inntektskilde sammen med pasienthonnorarer.  Legesenteret er egen juridisk virksomhet i et AS og drives sammen med Sørlandsparken Primærhelseteam AS.   Legene leier lokaler, utstyr, og personal og drift inkludert i leiebeløpet.  Leiebløpet er i dag under basisistilksuddet for hver liste og tilsvarer 1136 pasienter på listenefor at basistilskuddet ditt skal dekke hele totalutgiften din ved å jobbe som fastlege her.  Dvs at du som lege hos oss har såkalt nullavtale eller litt bedre siden basistilskuddet dekker hele leiebeløpet og litt til.  Det er ikke knyttet andre utgifter til driften og din praksis hos oss.  Legen beholder alle intnekter knyttet til sin egen drift.  For å sikre en grunnlønn på 800 000,- vil du som ikke ferdig spesialist  trenge å arbeide normalt årshjul og ha 10-12 pasienter hver dag dvs ca en pasient per halve time. 

Som vikar har du samme rettigheter som en fastlege, men betaler fast 10 % av omsetningen din på senteret.  Dette skal dekke våre utgifter ved din praksis hos oss.  Du har ingen andre utgifter eller faste kostnader knyttet til det å være vikar hos oss.  Er du ikke på jobb har du ingen inntekter, men heller ingen utgifter. 

Personal 

Legesenteret har egen diabetesveileder, daglig leder i form av sykepleier, PHT-koordinator, PHT-spesialsykepleier, PHT-psykiatrisk sykepleier, merkantil og funksjonær ansvarlig samt delte oppgaver på lab.  Vi jobber i team/lag med avgrensbare roller som ivaretar målsetningen om trygge fastlegetjenester til pasienten.  Alle er opptatt  å jobbe som et lag med  god kvalitet levert på tiden omkring problemstillinger som opplagt er vanskelig å løse på egen hånd når volumet av helsetjenester er stort.  Selv om vi jobber som et lag er vi likevell svært selvdrevne med spesialiserte enkeltoppgaver.  Hver lege er faglig autonom men kan bruke teamet utfra avtalte funksjoner.   Vårt mål er  felles:  at pasienten opplever seg forstått.  

Størrelse på legesenter 

Sørlandsparken legesenter har i dag fem hjemler hvor alle er lukket for nye pasienter.   Legesenteret har holdt til i Sørlandsparken i 22 år og har i dag ca. 6800 fastlegelistepasienter.  

Vi holder til i åpne, universelt utformede og tilgjengelige lokaler og er et godt innarbeidet tilbud for pasienter på østsiden av sentrum. Senteret er 350m2 og er en del av et helsehus med privat sykehus, bedriftshelsetjeneste, gynekolog og Øre-nes-hals lege. Vi har inngang i 1 etasje direkte fra gratis parkeringsplass for våre pasienter samt parkeringsplass for funksjonshemmede og ambulanseinngang. 

Geografisk plassering i forhold til befolkningsfordeling 

Hovedtyngden av pasientene kommer fra Randesund/Tveit-området og vi er et av kun tre legesentre i dette store geografiske området av Kristiansand.  Innflytningen til området er stor pga nye boligfelt og utbygging av eksisterende (Lauvåsen/Hamrevann/Randesund) og dette har  økt presset på legetjenestene.  Det er få eller ingen ledige plasser på legenes lister i området. Hos oss har per i dag ingen eller få ledige plasser på listene våre og det samme gjelder de øvrige legesentere i regionen med kun 0,2 % ledig fastlegelisteplasser totalt i området.  Det er mange pasienter på venteliste og vi har jevn pågang av pasienter som ønsker å starte opp på fastlegeliste ved senteret.  

Legesenterets lokaler 

Legesenteret har eget lunsjhrom/undervisningsrom, fri parkering for ansatte, egne garderober med dusj, bedriftshelsetjeneste, alle digitale plattformer for kommunikasjon med pasienter, ferdig utstyrte lege-kontorer (ingen investeringskostnad for ny fastlege) og moderne digitalisert laboratorie med høyt kompetente helsemedarbeidere.  Legesenteret har god pasientlogistikk i forhold til lokaler og antallet fastleger,  noe som ivaretar fravær for fastlegene ved kurs, konferanser ol.     

Listestørrelser 

Alle legene ved senteret har over gjennomsnittet av fastlegepasienter på sine lister med ca 1350- i gjennomsnitt som er vel 200 mer enn snittet for Kristiansand.  Snittet er jevnt fallende da vi ikke tar inn nye pasienter utover det som står på ventelister. 

Vi fungerer også som daglegevakt for nærområdet (også for ikke- fastlegepasienter) i Sørlandsparken med 400 bedrifter, over 6000 fast ansatte og en innstrømming av 10 millioner mennesker årlig. Legesenteret vil med en forsterkning på legesiden ytterligere kunne forbedre dette tilbudet til befolkningen og sikre tilgang til konsultasjoner for ny fastlege.  

Fremtidens legesenter 

Legesenteret satser på digital utvikling for å bli mer tilgjengelig for konsultasjoner på elektroniske plattformer.  Det øker også tilgangen for fastlegepasienter og konsultasjonsvirksomhet.  

Området har også økende aldrende befolkning samt flere kommunale institusjoner som vi allerede samarbeider tett med.  Med primærhelseteam på vårt senter som dokumentert kan vise til hyppigere hjemmebesøk både av sykepleier og fastlege til omkringliggende omsorgsboliger, rusinstitusjoner og bofellesskap, vil dette også lette samarbeidet med kommunen og hjemmetjenesten og totalt sett avlaste presset på helsetjenestene i kommunen.  Vi ligger kun 4 km i radius fra Strømme omsorgsboliger Ronatoppen/Korsvik/Strømme/Vardåslia bofellesskap og Hamresanden/Rona nødboliger slik at det er raskt for oss å betjene denne pasientgruppen. Se mer om Primærhelseteam her: https://splege.no/prosjekter/primaerhelseteam-pht/

Legesenteret er i dag robust både økonomisk og driftsmessig.  Vi vil kunne tilby ny fastlege en type «nullavtale».   Driftstilskuddet betales i sin helhet til legesenterets drift og legen vil ikke ha noen utgifter ved 1250 pasienter på listen. Før nådd nullpunkt beregnes 10 % av inntekten til senteret.  Legen står også uten personal eller driftsansvar og vil kun trenge å konsentrere seg om å drive forsvarlig praksis.   Legen vil vederlagsfritt etter avtale med kommunen kunne flytte hjemmelen om det skulle komme til en slik situasjon.  Ny fastlege betaler ingen inngangssum til legesenteret eller har utgifter til å utstyre nytt kontor.  Legen vil slik stå uten økonomiske bindinger og hjemmelen vil derfor være egnet for en nyutdannet fastlege som søker trygghet, forutsigbarhet og fleksibilitet.    

Goder

Det er fri parkering, fri lunch og på sommeren er vi på uteplassen  og  inne har vi  godt utstyret lokaler med fremtidsrettet utsytr.   For legene er det pr idag ingen kommunale bistillinger, men legevakt kan påregnes.  Sekretærer og sykepleiere har kun dagvaktstilling og ingen helgevakter. Det er sommerlukking kl 1500 fra 23 juni til 17 august.