Forskning

Legesenteret er med i forskningsnettverket Arendals-gruppen som har faste møter 6 ganger i året omkring aktuelle forskningsprosjekter i allmennmedisin i regionen.


Forskning

Tildelte forskningsmidler for 2019 fra AFU

Aleksander Sandnes har i 2019 fått tildelt midler fra Allmennmedisinsk Forskningsutvalg (AFU) Den Norske Legeforening.  Tittel på prosjektet er "Organisering av fastlegetjenester til hjemmeboende med intellektuell utviklingshemming.
Utviklingssenteret i Kristiansand Kommune og NAKU er tilknyttet prosjektet og bidrar med forskning og metodeutvikling. 

Prosjektbeskrivelse 

Staten har initiert forsøk med primærhelseteam (PHT) ved 13 legesentre fordelt på 8 kommuner. Formålet med forsøket er å prøve ut modeller for fordeling av arbeidsoppgaver slik at sykepleiere ansatt ved legsentrene kan samarbeide mer aktivt med fastlegene om definerte pasientgrupper, og på den måten også avlaste legene. Det er særlig pasientgrupper med store og sammensatte behov, og som ikke så lett selv tar kontakt med fastlegen, som er en særlig målgruppe for tiltaket.

Sørlandsparken legesenter er et 13 legesenter til å gjennomføre en primærhelseteampilot. Blant flere tiltak, ønsker vi å prøve ut en modell rettet mot pasienter med intelektuell  utviklingshemming som er hjemmeboende i egne boliger / bofelleskap. 

Tanken er å prøve ut et system hvor det er sykepleier fra legesenteret som besøker pasientene hjemme både til planlagte og ikke-planlagte besøk, og som rapporterer inn til fastlegen om sine observasjoner og funn på stedet direkte på telefon og video. Fastlegen og sykepleier blir enige om eventuelle tiltak, og sykepleier reiser tilbake til legesenteret for journalføring og eventuell videre drøfting med legen.

Sykepleier vil på denne måten opparbeide seg stor personlig kjennskap og faglig kompetanse på den enkelte pasient og pasientgruppen, og tiltakene blir gjenstand for en bredere vurdering enn som i dag hvor fastlege eller tilfeldig legevaktslege reiser innom på besøksrunde med ujevne mellomrom. 

Tiltaket vil bli evaluert på antallet hjemmebesøk fra sykepleier og fastlege, samt behov for øvrige helsetjenester fra kommune og spesialisthelsetjeneste. Det gjøres kvalitative målinger på pasient- og pårørendetilfredshet, samt erfaringer fra fastlegekontoret. Til sammenligning  benyttes data fra nabokommuner.

For tiden (nov 2019) skrives det på to fagartikler knyttet til prosjektet hvor omsorgsforskning.no vil være publikasjonssted for en av artiklene.