Intellektuell utviklingsforstyrrelse sjekklister

Primærhelseteam Sørlandsparken har utarbeidet egne sjekklister som kan skrives ut og tas med under besøk hos pasientene og evt fylles inn i journal. Sjekklistene fungerer som ressurskort og de er hos oss lagt inn i Google keep og tilgjengelig for fastlegene og primærhelsteamsykepleiere i det daglig arbeidet og oppføllging av pasientene.


Personsentrert Integrert / koordinert og Pro-aktiv helsetjeneste PIP

KOORDINERING OG OVERSIKT 

Vi tar utgangspunkt i hva som er viktigst for pasienten og det er gjerne funksjonsbehov som skal dekkes.  Vi bruker sjekklistene som utgangspunkt for å se til at det ikke er helse som setter begrensninger for funksjon og om vi kan gjøre noe ved utredning, diagnostikk, behandling og bedre etterlevelse for å fjerne begresninger. 

Sjekklistene er kun ment som verktøy og huskelister og de blir ikke brukt slavisk i det daglig arbeidet, men er fine å bruke i en oppstart av arbeidet og som en referanse til god etterlevelse av egen praksis når den er kommet i gang.  Typisk er det å ta med seg en utskrift av årskontrollen som er gjengitt under på sykebesøk og så bruke referansene til nettsidene underveis. 

PHT score bruke vi til å funksjonskarlegge pasienten 

PSYKISK FS 0-4
KOGNITIV FS 1-4
FYSISK FS 0-4
VAS SCALA 0-10
evt smerteutredningsskjema https://socialstyrelsen.dk/filer/handicap/multiple-funktionsnedsaettelser/kronisk-smerte-skala-for-non-verbale-voksne-med-udviklingshaemning.pdf

PHT Risiko analyse bruker vi får å sjekke vår egen etterlevelse av oppfølging og nødvendige kontroller

• Sårbarhetsvurdering (hva kan skje)?
• følgesykdommer oppstår uten at det er blitt registrert , men kjent forekommende
• risiko for ny sykdom er høy ved flere syndromer
• Infeksjonssykdommer  er vanlig dødsårsak og blir ikke adressert godt nok. 
• arvelige sykdommer eller disposisjoner  slår inn ved alder uten at dette er erkjent for den enkelte pasient
• feilmedisinering er vanlig og overdosering av psykotrope medisiner er hyppig forekommende 
• fall er vanlig - forebyggende tiltak er ikke iverksatt -  Osteporose er oppstår hos nær alle i gruppen 
• uteblitt kontroll er vanlig forekommende

Prøver og undersøkelser 

Vekt (+ høyde)
Blodprøver:
Medikamentspeil
Hematologisk status
Hjertepakke
Diabetes p
Lever p
Nyre p
--UrinStix + albumin

Prøver og tester

EKG
EF
puls
respirasjonsfrekvens
SAo2
blodtrykk
NYHA
Rytme EKG
Rtg Thorax

Kontroller

hørselskontroll
synskontroll
tannkontroll
Hjertekontroll
Lungekontroll
Nevrologisk kontroll

Gjennomgang av diagnoser, type utviklingshemming sammeholdt med Frambu nettside og understående

• FASTLEGE
• BOLIG
• AVTALESPESIALIST
• BOLIG / PASIENT
• PÅRØRENDE

Årskontroll kan inneholde dette hvor arbeidet deles mellom flere i teamet innkludert personell i bolig 

• Legemidler:
• Diagnoser:
• Fastlege:
• Avtalespesialist navn:
• Pårørende m tlf:
• Verge:
• Samtykkekompetanse:
• Kjernejournal:
• Blodprøver/Mspeil:
• -- UrinStix + albumin
• Hjerte, lunge, Ekg, vekt/H.
• BT, RF, HR; temp, Sao2:
• PHT funksjonsscore: Gange, selvhjulpen,
• syn
• hørsel
• tenner
• Naturlige funksjoner
• smerte vurdering
• Psykisk sykdom
• Aktuelle følgesykdommer
 

Oppfølging og hjelp til etterlevelse av behovsdekning helse

VURDER BEHOV FOR
• Hyppigere kontroller
• Vaksiner: flu,hib,pneumo
• Digitale hjelpemidler
• Terapi
• Aktivisering
• Henvisning
• kommunal støtte
• pårørende
• frivillige
• Kompetanseheving?
• Tjenester (søknader TT etc)

Eksempel på fokus årskotroll ved trisomi 

• hjertekontroll og obs mitral valve prolapse aortic regurgitation.
• hørselstap ,kontroll for otitis media,
•årlig synskontroll.
•Thyroidea blodprøver årlig
•Årlig kontroll for cøliaki symptomer
• OBS leukemia blodprøver, hematologi årlig HB / Ferritin
•obs årlig kontroll spinalskade/symptomer dislokasjon aao
•obs søvnapne årlig.

 

Primæhrelseteam metode (PIP)

1)Personsentrert - hva ønsker pasienten å oppnå - Hva er viktigst - funksjon
2)Integrere - koordinere og evaluere tiltak med referanse i pasienten
3)Proaktiv - identifisere, oppsøke, sykebesøk

Hva kan utredning, diagnostikk, behandling og tiltak for etterlevelse- gjøre for at det viktigste for pasienten kan understøttes.

fokus:
1)Legemiddelgjennomgang, Diagnosegjennomgang, ernæring, koordinere helsetjenestene som må til for å øke funksjon, evaluere tiltak.
2) utredning, diagnose, behandling, etterlevelse