Intellektuell utviklingsforstyrrelse viktige prinsipper

Primærhelseteam Sørlandsparken samarbeider med Kristiansand Kommune ved utviklingsavdelingen og Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingsforstyrrelser NAKU omkring utvikling av helsetjenester til personer med intellektuell utviklingshemning. Vi er pr desember 2019 i gang med bearbeiding av resultater fra oppsummerende erfaringer fra PHT arbeid i tidsrommet .april 2018 til september 2019.


organisering er viktig for god dekning av helsebehov

Primærhelseteam for personer med intellektuell utviklingshemming er en systematisk arbeidsform for fastlegen fremkommet gjennom teamarbeid og samarbeid med sykepleier og nye faggrupper som vernepleiere.   Det dreier seg om å levere gode fastlegetjenester til personer med intellektuell utviklingshemming der de bor eller sette dem i stand til å komme til kontroll på legesenteret.   

Hovedelementer/innhold  i primærhelsteamarbeidet 

Teamet blir godt kjent med pasienten.  Tid og repeterende kontakter for evaluering av tiltak er avgjørende for å avdekke skjulte og åpenbare helsebehov.  Utredning, diagnose og behandling er verktøy for å understøtte helsehjelp til å oppnå det som er viktigst for pasienten.  

Teamet gjør hjemmebesøk for årskontroller, nyoppståtte helseplager og koordinerer kommunale tjenestetiltak i samsvar med behov for bedre etterlevelse av behandling.

Teamet sørger for koordinering av helsetiltak og har kontroll for  egen etterlevelse av at tiltak.  

Teamet gjør det enklere for fastlegen å levere gode helsetjenester. Innsamling av informasjon om klinisk status, legemidler og fysisk og psykisk helse kan gjøres helt eller delvis av enkeltstående teammedlemmer uten fastlegen eller sammen med fastlegen.  På den måten når fastlegen ut til flere.

Teamet gjør kontinuerlig kompetanseutveksling ved å lære av pasienten og pårørende og dele villig vekk av egen kompetanse for å gjøre pasienten/personalet /verge i stand til å gjøre mest mulig selv.

Tjensten er ledet av fastlegekontoret