Ledelse i legekontor

Legesentere har oftest ikke en fast ledelsesstruktur siden hver fastlege er selvstendig næringsdrivende og ansvarlig for eget faglig arbeid og økonomi.


Ledelse i legesenter

Kan fastleger ledes?

Dette spørsmålet kan svares ut avhengig av både hvem som spør og hvem som blir spurt.  Kommunen har en plikt til å organisere og administrere fastlegetjenesten og det er utarbeidet lister for data som fastlegene skal gi fra seg til kommunen av diverse styringsdata.  Det gir muligheten for styring av aktivitet mot høyere kvalitet på de tjenestene som gis eller flere tjenester av samme karakter om kommunen ønsker det av fastlegene.  Imidlertid dreier dette seg om styring, direktiver, administrering og er svært tungt å sette ut i praksis som følge av manglende styringsverktøy, ledelseslinjer og felles teknisk infrastruktur.  Det er ofte et stort sprang fra kommuneadministrasjonen og over til fastlegekontoret, selv om de skulle ligge vegg i vegg.  
 

Styring 

Styring dreier seg vesentlig om å bibeholde det vi har tjenester og gjøre de så gode som mulig og innehar vesentlig elementer av administrasjon og organisering.  Fastlegekontorene leverer tjenester til kommunen og er en leverandør av pasientkonsultasjoner.   Det er vist at norske fastleger leverer svært gode tjenester til befolkningen og at pasientene er godt fornøyd med fastlegen sin.   Å gjøre denne tjenesten bedre vil derfor kreve noe mer enn styring, administrasjon og organisering. 
 

Fastlegen som leder

Nærngsdrivende fastlegers kjerneakivitet og  hovedleveranse til kommunen er sørge for gode fastlegetjenester for de pasientene som er på fastlegelisten.  Det klarer de veldig fint med tanke på flere utredninger og undersøkelser.  Fastlegen som leder for andre fastleger på eget kontor, legesenter, personell oog liknende, i tillegg til pålagt legevakt og kommunale tjenester, ses imidlertid nok på som temmelig uoverkommelig for de fleste fastleger.  I tillegg er ikke fastlegene skolert  i ledelse som kan være en mangefasetert øvelse.  Det vanlig er at fastlegene deler de upopulære admnistrative oppgavene  mellom seg og lar dem gå på rundgang  eller administrerer på et minimum utfra en organisering hvor administrasjon tar minst mulig tid. 
 

Styring versus ledelse

Ledelse dreier seg om å ta beslutninger på usikkert grunnlag og uten en fasit,  hvor det stakes ut en kurs eller retning mot et mål som krever endring i allerede etablerte styringssystemer eller organisering.  Det er altså et skritt videre utover styring og administrasjon hvor det er det etablerte som skal kvalitetssikres.   Ledelse krever at lederen klarer å få alle med seg på endringsmarsjen og hvor det skapes oppslutning om ideer, tanker og mål.   Ledelse dreier seg om nyskaping, kreativitet, endringsvilje og innovasjon.   Det siste krever i tillegg forståelse av ulike grensesnitt og brukermedvirkning.  Skal fastlegekontorene kunne utvikle ny og innovativ konsultasjonsvirksomhet , vil det derfor være behov for fastleger som leder fastleger fra fastlegekontoret.  Styring og administrasjon av fastlegene kan gjøres fra kommunen i beste fall godt nok, mens ledelse av fastleger er annen disiplin og er kun bærekraftig gjort fra fastlegekontoret.   

Vi har bidratt med et foredrag om fremtidens legesenter som kan ses her.  Foredraget må ses som et av mange forslag og ikke en løsning : ) .  Her er det også et innspill om ledelse.  Videoen tar 16 minutter fra youtube. (legg gjerne igjen kommentarer i forum : )