Ledelse i legekontor

Legesentere har oftest ikke en fast ledelsesstruktur fordi hver fastlege er selvstendig næringsdrivende og ansvarlig for eget faglig arbeid og økonomi.


Ledelse i legesenter

Kan fastleger ledes? Forståelse av styring versus ledelse

Fastleger spiller en avgjørende rolle i helsetjenesten. Men, hvordan kan vi optimalt styre og lede disse profesjonelle? Kommunen har ansvaret for å organisere fastlegetjenesten, men implementering av styringsverktøy og sammenkobling av kommunens administrasjon og fastlegekontoret kan by på utfordringer. La oss dykke dypere inn.

Hva handler styring om? Styring er primært knyttet til å vedlikeholde og forbedre eksisterende tjenester. Med fastlegekontorenes robuste tilbud og pasientenes generelle tilfredshet, går styring ofte hand i hand med administrasjon og organisering. For å oppnå ytterligere forbedringer, må vi se forbi kun styring.

Fastlegen: En leder eller en utfører? Selv om fastlegers hovedoppgave er å tilby førsteklasses helsetjenester, står mange fastleger også som ledere – av kolleger, personell og mer. Denne balansen kan være utfordrende, spesielt når mange fastleger ikke har fått formell lederutdanning. Løsningen? Deling av administrative oppgaver og effektiv organisering for å minimere tid brukt på administrasjon.

Styring kontra ledelse Mens styring handler om å sikre kvalitet på det etablerte, krever ledelse visjon. Det handler om å ta avgjørelser, selv når usikkerheten er høy, og styre mot fremtidige mål. Ledelse innebærer også nyskapning, innovasjon og brukerinvolvering. For at fastlegekontorer skal være innovative, er det viktig med lederskap direkte fra fastlegekontoret, ikke kun fra kommunens side.

Avslutningsvis: Styring av fastleger kan være adekvat fra kommunens side. Men for sann innovasjon og nyskapning, trenger vi lederskap som starter innenfra, direkte fra fastlegene selv.

Har du lyst til å dykke dypere inn i temaet? Vi har et inspirerende foredrag om fremtidens legesenter og ledelse. Foredraget er tilgjengelig her på YouTube, og varer i 16 minutter. Husk, det er kun et av mange innspill – ikke en endelig løsning!