NVP

NVP er avsluttet hos oss!

Nasjonalt Velferdsteknologiprogram (NVP) er en statlig satsing i regi av Helse og Sosialdepartementet. Målet er å kunne gi pasienter mulighet til å kommunisere med helsepersonell omkring personlige måledata uten å møte til konsultasjon.


Avstandsoppfølging

Hjemmemåling med biosensorer 

Idag har mange apple watch, Fitbitt, samsung gear osv.  Dette er biosensorer som måler hjerterytme, stress, oksygennivå i blodet og de kan kobles sammen i et system med måling av vekt, aktivitet og søvn.  Det gir mange muligheter til å følge helsen hjemme eller der du måtte være uten å måtte møte på legekontoret, sykehuset eller helsestasjonen for å avgi måledata som sier noe om helsetilstanden eller sykdomstilstanden.  Det vi ser for oss er at digitalisering både av kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell (som feks e-dialog, e-konsultasjon, video) og hjemmemålinger "on the go" vil spare både pasienten og helsepersonell for unødig oppmøte på legesenteret eller sykehuset.  Vi tror det vil være en gevinst for de unge og travle, de som har forflytningsvansker og de som bor langt unna helsepersonellet.
 

NVP studiet

NVP er formet som et randomisert kontrollert studie.   Det vil si at vi velger ut en gruppe pasienter som kan delta i studiet basert på inklusjonskriterier som er like for alle og som eksluderer pasienter som ikke hører inn under de samme kriteriene.   Pasientene som blir inkludert skal enten bli tildelt avstandsoppfølging eller ikke.  De som ikke blir tildelt avstandsoppfølging vil fungere som kontrollgruppe for den gruppen som vil få spesialisert oppfølging med biosensorer, digital dialog osv.  
 

NVP Sørlandsparken Legesenter

Vi vil inkludere hjemmeboende i bofellesskap og ha kontrollgruppe i pasienter som ikke har primærhelseteam eller NVP.   Vi har homogen pasientgruppe med forutsigbare og stabile tjenester som er målbare i form av innsats og kvalitet før og etter prosjektet.  Bofellesskap som hører til hos oss kontrolleres opp mot bofellesskap som ikke hører til hos oss og som ikke får NVP.  Pasientgruppene kan kontrolleres opp mot hverandre og ikke nødvendigvis pasient mot pasient.  

Pasientene  er også på forhånd allerede selektert ut fra  et sett av regler adminstrativt, helsemessig og funksjonsmessig gitt av kommunen/staten og slik sett er inklusjonen/eksklusjonen  allerede foretatt før vi starter opp studiet.
 

Sensorer og devicer

Vi kommer blant annet til å prøve ut disse sensoreren zenicor tommel ekg,  og andre devicer med e-sim teknologi, blodtrykksmåler, sao2 måler, temperatur måler, vekt, crp, Hb, aktivitetsmåler, søvn/aktivitetsmåler natt

Devicene skal brukes adhoc  og på bestilling, dvs ikke nødvendigvis  knyttes til bestemt person, men pr oppdrag og pr bolig.   Dette vil sette boligene og sørlandsparken legesenter ved Primærhelseteamet istand til å gjøre de ønskelige målingene over tid for å klarlegge og forebygge negative sykdomutvikling og istandsette bofelleskapene til økt egenmestring vedrørende helse med  redusert personell bruk/ tidsbruk  både på fastlegesiden og boligsiden.  Vi tror dette også vil være en mer rasjonell bruk av primærhelseteamresursene.   Studiedesignet vil være i tråd med de nasjonale føringene for mål ved prosjektet. 
 

NVP og diabetes 

Gruppe to som vi inkluderer i nasjonalt velferdsteknologiprogram vil en gruppe pasienter med diabetes hvor "bring your own device" gjelder.  Avstandsoppfølging vil foregå via grensesnittet til Frestyle Libre og vi ønsker da å inkludere pasienter som enten får devicen eller ikke og som følges opp av vår fagansvarlige innen diabetes.   Vi ønsker da å sammenlikne tid, personell og resurssbruken som devicegruppen utgjør sammenliknet med en gruppe som følges opp på tradisjonelt vis.  Vi retter oss da i alle hovedsak mot pasienter med diabetes type 2.

Legesenteret har stått bak motivasjonsvideon for å skape interesse blant våre pasienter for å bli med i prosjektet. Se denne her: