Primærhelseteam (PHT)

Prosjekt Primærhelse team avsluttes hos oss 1 juli 2024!

Målgruppen for Primærhelseteam (PHT) er Ca 5 % av pasientene på fastlegelistene. Det er de som har økt sykdoms-byrde og store helseutfordringer i forhold til den øvrige befolkningen. Primærhelseteam er å organisere fastlegetjenester til de som trenger det mest!


Sykepleier Trine Sandnes og Sykepleier Lena Åsen Engen i gang med forberedelse til vaksinering

Det er viktig å forstå de fundamentale forskjellene mellom å jobbe i et teambasert miljø og å jobbe i en mer isolert praksis. Denne forståelsen er avgjørende, spesielt når vi ser på logistikk og pasientflyt innen helseomsorgen.

 1. Teamarbeid og Logistikk:

  • I et teambasert legesenter er logistikk kjernen i alle operasjoner. Det handler ikke bare om å administrere forsyninger eller holde oversikt over utstyr; det handler om en sømløs koordinering av pasienttrafikken. Dette inkluderer å sørge for at pasienter mottar riktig behandling til riktig tid, effektiv håndtering av ventelister, og minimal ventetid.
  • Logistikken i et slikt miljø styres av legesenterets regler for pasientflyt, som er nøye utformet for å møte pasientenes behov og sikre at ressursene brukes effektivt. Dette kan omfatte alt fra å administrere pasientavtaler til å koordinere med andre helsepersonell for tverrfaglig omsorg.
 2. Koordinering av Pasienttrafikk:

  • Helsepersonell spiller en avgjørende rolle i denne prosessen. I et teambasert legesenter, jobber de sammen for å koordinere pasienttrafikken. Dette betyr at de kontinuerlig kommuniserer med hverandre, deler viktig pasientinformasjon, og tar kollektive beslutninger for å forbedre pasientens helseutfall.
  • Denne typen koordinering sikrer at pasienter flyter effektivt gjennom systemet, med færre forsinkelser og høyere kvalitet på omsorgen.
 3. Forskjellen fra Ikke-Teambasert Tankegang:

  • I kontrast, i en ikke-teambasert praksis, kan helsepersonell jobbe mer isolert. Dette kan føre til segmenterte eller dupliserte tjenester, ineffektivitet, og potensielt lavere kvalitet på pasientomsorgen. Uten et koordinert team, blir ansvaret for logistikk og pasientflyt ofte overlatt til individuelle ansatte, noe som kan øke risikoen for feil og forsinkelser.

Ved å fremme en teambasert tilnærming, legger legesentre grunnlaget for en mer integrert, effektiv, og pasient-sentrert tjeneste. Logistikken blir en felles innsats, noe som forbedrer både pasientens opplevelse og behandlingsresultatene.

Tydeliggjøring av Primærhelseteamets Rolle og Fordeler

Forskjellen mellom et legesenter med et Primærhelseteam (PHT) og et uten er betydelig, spesielt når det kommer til tilgjengelighet og støtte til pasienter med særskilte behov. Denne forskjellen kan forklares gjennom tre nøkkelbegreper: Team, tid og tillit.

 1. Tilgjengelighet og Dedikasjon: PHT skiller seg ut ved å ha ekstra personell, inkludert to sykepleiere og en koordinator, som sikrer at sårbare og komplekse pasienter mottar den oppmerksomheten de trenger. Disse profesjonelle gir ekstra tid til undersøkelser, konsultasjoner, og oppfølging, selv under høyt pressede forhold.

 2. Prioritering og Hurtighet: Med PHT sikres det at prioriterte pasientgrupper får umiddelbar tilgang til nødvendige helsetjenester. Dette systemet eliminerer ventetid og fremmer en "fast track" tilgang til helsehjelp, noe som er avgjørende for de med akutte eller komplekse helsebehov.

 3. Bygging av Tillit og Samarbeid: Gjennom kontinuerlig og fokusert pasientpleie, utvikler PHT et solid nettverk og tillit blant pasienter og samarbeidspartnere. Dette tillitsforholdet er fundamentalt for effektiv behandling og samhandling, spesielt for utsatte grupper.

 4. Tverrfaglig Innsats og Ressursmobilisering: I stedet for å følge en tverrfaglig tilnærming som kan forsinke løsninger, mobiliserer PHT ressurser og kompetanse effektivt og målrettet. Samarbeidet strekker seg over ulike sektorer og nivåer, og sikrer at riktig ekspertise er tilgjengelig når det er nødvendig.

 5. Når er et Team Nødvendig? Team er ikke bare et konsept; det er en nødvendighet. Fastleger, under samme regelverk som sykehus, trenger et støttende team for å håndtere pasientlogistikk og levere konsistent kvalitetspleie. Team identifiserer og støtter de minst robuste pasientene, og sikrer en kontinuerlig kjede av helsetjenester.

 6. Hvorfor Team? Mens flertallet er fornøyde med standard fastlegetjenester, er det en mindre gruppe, ofte de mest sårbare, som finner tjenestene utilstrekkelige. PHT sikrer at disse individene opprettholder nødvendig kontakt med helsevesenet og mottar kontinuerlig, tilpasset pleie.

 7. Definering av Team: Et legesenter med teambasert logistikktjeneste går utover standarden ved å integrere ekstra ressurser som sykepleiere og koordinatorer i sitt daglige arbeid. Disse spesialteamene fungerer som en "task-force" for å håndtere komplekse, tidsfølsomme oppgaver med høy kvalitet.

 8. Fastlegens Rolle i Teamarbeid: Innenfor et team er fastlegens rolle å overvåke sette opp reglene for logistikk og prosedyrer ( men ikke styre det selv) for pasientforløpet, sikre at ingen skade oppstår, og opprettholde en høy standard av faglig omsorg. Teamarbeid innebærer en felles innsats for å løse oppgaver og møte pasientens behov på en effektiv og trygg måte.

 9. Fokus på Komplekse Problemstillinger: Team er spesielt utformet for å håndtere pasienter med komplekse helseutfordringer. Ved å ha dedikerte mottak og ressurser sikrer et team at disse pasientene mottar rask, målrettet hjelp uten å hindre tilgangen for andre pasienter.

Avslutning:

Teamtankegangen i legesentere representerer en innovativ tilnærming til helsepleie, spesielt for de mest sårbare. Gjennom tilpasset støtte, tverrfaglig samarbeid, og en urokkelig forpliktelse til pasientens velvære, sikrer team i legesentere at alle pasienter har tilgang til den omsorgen de fortjener. Med team og logistikk, er kvalitet, effektivitet, og medmenneskelighet ikke bare mål; de er en standard.

 

Ressurser