Aktivitetsrapport 2018

Det har vært høy aktivitet i 2018 for ny oppstartet primærhelseteam ved Sørlandsparken. Vi legger ut rapporten under og sammendraget presenterer vi her.


Halvårsrapport fra legesenteret

Bakgrunn

«Primærhelseteam er team bestående av fastleger, sykepleiere og helsesekretærer som skal tilby et bedre helsetilbud til pasienter som ikke får god nok oppfølging. Primærhelseteamene skal jobbe ut fra pasientenes behov, og de skal ledes av en fastlege».

«1. april 2018 starter et pilotprosjekt i åtte kommuner der målet er å teste om primærhelseteam i fastlegepraksiser gir et bedre tilbud til pasientene enn den vanlige fastlegepraksisen». (https://helsedirektoratet.no/primerhelseteam-pilotprosjekt)

Legesenteret inngår i honorarmodellen i Prosjektet hvor hver spesialsykepleier generer takster i møter med pasienter og samarbeidspartnere.  Dette gir grunnlag for økonomien i legesenteret og prosjektet. Takstene er drivere og en viktig faktor i hvordan tjenestedesignet blir utviklet og hvordan løsningsforslagene blir testet ut.
 

Sammendrag

Det har vært god planlegging av prosjektet med tilrettelegging fra Kristiansand kommune med basis i kjente kvalitetsindikatorer for prosjektarbeid. 

Gevinstrealisering pr i dag: spart tid i allmennpraksis, bedre kvalitet på tjenestene som leveres til utvalgte grupper pasienter og reduserte kostnader for kommune/spesialisthelsetjenesten.

Problemløsning/prototyp: 3 årig prosjektarbeid med utvikling av et nytt tjenestedesign for å kunne nå utsatt grupper av pasienter som har manglende helsetjenester i dag.  Prosjektarbeidet foregår kontinuerlig i daglig praksis, møter, samlinger, videomøter, konferanser. Det er testet ut flere ulike prototyper så langt inkludert arbeidsmetoder, registreringer, kontakttyper, konsultasjonsform og innhold hvor kunnskap hentes inn underveis og danner grunnlag for kunnskapsutvikling og endelig form på arbeidet.

Resultater: Måloppnåelse er i samsvar med helsedirektoratets beskrivelse av prosjektet med hensyn til kvalitet, konsultasjonsrate, økonomi og innsamling av data. 

Videre plan for PHT-Sørlandsparken er nå å utvikle og formulere ny kunnskap, spisse kompetanse, øke antall takstdrevne aktiviteter og inkludere flere pasienter inn i det systemet vi har, samt også å avslutte pasienter fra PHT oppfølging. Vi tar nå fatt på beskrivelsen av PHT som et tjenestedesign sett i sammenheng med utvikling av legesenteret som helhet. 
 

Aktivitetsdata

Som PHT legesenter er vi   kommet godt i gang og har en konsultasjonsrate og ligger på mål som er satt for prosjektet.  Det er fortsatt tidlig fase og rom for fleksible nye løsninger.   For 2019 har vi som mål å øke aktiviteten inn mot digitaliserte tjenester også for PHT- pasienter.                                   

Primærhelseteam spesialsykepleiere:

269 pasienter -  88 sykebesøk/ hjemmebesøk av PHT sykepleier - 1541 konsultasjoner  -  1710 kontakter  

Legesenter/legene:

5 fastleger  - 1 turnuskandidat (ny) - 10200 konsultasjoner - 6800 pasienter - 22 sykebesøk v lege.

Det har i perioden vært skifte av fastlegelister.  En lege har flyttet ut av senteret og tatt med sin liste.  Kommunen har lagt til rette for opprettelse av ny fastlegeliste og denne ble rekruttert inn med flere søkere på kort tid.  Det har tatt svært kort tid å bygge ny null liste til den er i dag på 960 pasienter etter 5 mnd. drift.  
 

Ressurser 

Rapport 2018 hele dokumentet