Gevinstrealisering PHT prosjekt for legesenteret

Legesenteret har gjennomgått større forandringer siden oppstart av PHT-prosjektet og høstet mange erfaringer.


Gevinster i prosjektet

Ledelse

Målrettet arbeid mot sykehuset med klargjøring av oppgaver for begge parter og synliggjøring av effekter av ledelse innad i senteret har vist nødvendigheten av ledelse for å oppnå forbedringer. Utsendelse av brev og informasjon til samtlige avdelinger på sykehuset og alle spesialister i byen samt kiropraktorer og fysioterapeuter har medført at samarbeidspartnere har endret vaner og samarbeidsrutiner. Åpne brev sendt til tannleger og advokater med flere har forsterket dette arbeidet.

Effekten har  bedret pasient logistikken på legesenteret betydelig slik at vi i dag stort sett alltid er på tiden og har tilnærmet tomt venterom,  men fullt legesenter. Og alle pasientene får time på dagen!

Med ledelse har vi synliggjort administrative reaksjoner ovenfor  pasienter som er truende eller driver med utpressing, hvor det er legesenteret som tar ansvar for administrative reaksjoner overfor pasienten - les mer her, Vi kan på denne måten lettere møte utfordringer med manglende tillit hvor pasientene går over i en truende væremåte.

Fastlegegevinster 

Vi har i dag 4 dagers uke med en dag fri for hver lege som jobber på legesenteret. Vi har utvidet legesenteret med 1 turnuskandidat, 2 leger i spesialisering og en full fastlegestilling. 

Alle hjemler er dekket på legesenteret og vi har ansatt ny lege med ny hjemmel og vil nå ha cirka 8000 pasienter. Alle legene beholder lister på 1350 eller mer pr lege. 

Alle legene går hjem klokken 16.00 og det brukes tilnærmet ikke hjemmekontor. Ingen av legene har pliktig kommunal tjeneste. Vi har fri alle helger og helgedager. Per i dag er basistilskuddet som hver lege får overstigende det som er utgiften per måned. Hver lege starter derfor i pluss hver måned og har positiv balanse i regnskapet for begynnelsen av måneden. Ingen av legene har administrativt ansvar og vi har fått ansatt saksbehandler som hjelper til med attester, barnevernssaker, nav saker og kommunale søknader.

Gevinster som følge av PHT 

Vi har fått synliggjort primærhelseteam som en fast track for pasienter med kommunale tjenester som da blir forsynt med kontinuerlige fastlegetjenester.  Sykepleiere er bindeleddet for alle pasienter med kommunale tjenester. 

Det er ingen forsinkende mellomledd mellom fastlegekontor og hjemmetjenester og alle henvendelser blir besvart samme dag uavhengig om fastlege er plå jobb eller ikke.  

Organisering medfører at vi fanger opp endringer via epikriser, e-dialoger, direkte henvendelser fra pasienter eller hjemmetjenester samme dag og kan tilby time eller sykebesøk samme dag.  Det medfører at vi fanger opp tidlig endring hos pasienten som forhindrer raske forfall i helse og plager. 

Dette var også en tjeneste som fungerte svært godt under pandemien med koronasykdom. Pasientene får time på Dagen både de som har primærhelseteam og de vanlige pasientene.  Dvs alle pasiengrupper sikres like rettigheter i en åpen uselektert praksis. 

Vi har også ansatt PHT koordinator som styrer logistikken omkring pasienter med kommunale tjenester og primærhelseteam tjenester. Primærhelseteamet er i økonomisk balanse og legesentrene har ingen utgifter med sykepleierne som er ansatt. PHT gir et visst overskudd slik at også PHT koordinator kan lønnes via PHT midlene.

Effektmål

Legesenteret har oppnådd alle effektmål satt av Helsedirektoratet i starten av prosjektet. Mer om dette kan leses her.

Brukermedvirkning

Primærhelseteam og legesenteret har vært med på i regi av kommunen å utvikle et større prosjekt innen en brukermedvirkning. Det starter med at pasienten læres opp til registrering av egne pasientdata som siden brukes i tolkning av diagnose og behandling. Det medfører at pasienten tar større del i egen behandling og lettere kan bidra til samvalg ved vurdering av behandling. Dette er et stort og vellykket prosjekt som kommunen har drevet frem gjennom bedre helsetjeneste for pasienter med utviklingsforstyrrelser.

Primærhelseteam har også fått svært god omtale i en ellers kritisk gjennomgang fra sivilombudsmannen med tanke på vellykket organisering av helsetjenester for pasienter med utviklingsforstyrrelser.