Hvordan måle team effekter

Det er vedtatt i Storting og regjerning at det skal satses på team. Fremtiden i helsevesenet skal baseres på teamarbeid omkring helseutfordringer og hva som er det viktigste for pasienten. Legeforeningen har også dette i sitt program for fastlegeordningen de neste årene, på lik linje med Helse og omsorgsdepartementet som vil bruke 1,6 milliarder på blant annet å utvikle team i fastlegeordningen. Men hva vet vi om team? Hvordan er de organisert? Hvilken effekt har de og hva kan de brukes til?


Primærhelseteam prosjektet blir forsket på og evaluert gjennom årevise rapporter.  Disse kan du lese her.   

I kortversjon sier rapportene noe om at det er en trend mot bedre fastlegetilknytning og bedre kvalitet på tjenestene med primærhelseteam, og at samfunnsøkonomiske gevinster får vi vite mer om på slutten av 2021. 

Norsk helsebibliotek har gjort en kunnskapsoppsummering over det som er laget av forskning på team i primærhelsetjenesten som du kan se her.   I denne oppsummering finnes også  Folkehelseinstituttet som i 2019 har laget en stor og fin oversikt over studier som er gjort.... på om team har noen effekt på primærhelsetjenestene.  Her  konklusjon at det er  blandede funn når det gjelder helseeffekter og kostnadsbesparelse, men relativt entydige trender på hva som skal til for å lage gode team.   

Det er åpenbart vanskelig å forske på team og vanskelig å få frem gode data. Helsedirektoratet prøver å gjøre noe med det gjennom sine prosjekter og forsking.  De gjennomfører blant annet prosjekt Primærhelseteam, oppfølgingsteam og pasientsentrert team.  Professor  Gro Berntsen og medarbeidere har ledet PSHT og vis  i en oversiktsartikkel fra 2019 at bare en studie  av over 900 har god nok kvalitet til å kunne si noe om hvor godt et team gir individuelle tjenester til pasienter i primærhelsetjenesten,  noe som bekrefter det samme som i folkehelseinstituttets oversiktsartikkel.  Imidlertid har Gro Berntsen og medarbeidere i en studie vist at Pasient sentrert helse team (PSHT) gir redusert dødelighet, økte planlagt helsetjenester og færre innleggelser på sykehus. 

Vanskelig å forske på team!

Hvorfor er det vanskelig å forske på team?  Det kan være vanskelig å definere hva et team er og hva det faktisk gjør og det er vanskelig å måle prosessen og gevinstene rundt en pasient,  Vi har tatt utgangspunkt i resultatene til Gro Berntsen og medarbeideres sin forskning og  forskning som SINTEF har gjort om team som du kan lese her og Morten T. Hansen sin bok "suveren på jobb"  fra Harvard universitet for å beskrive hva et team er hos oss.   Vi kan ut fra dette telle de interne  teamkontaktene fordi vi har digitalisert dem gjennom journalverdig chatsystemer og oppdragsbok med videresendingsmuligheter.  Vi kan også telle eksterne kontakter og vi kan telle antallet konsultasjoner og typer konsultasjoner.   

Det gjør at vi kan beskrive teamarbeidet med tall og hvilke effekter eventuelle endringer får gjennom ledet utvikling.  Vi kan også måle effektene av teamarbeidet direkte knyttet til teamet ved å spørre pasientene om viktige utfallsmål. 

Hovedfokuset til teamet er å skape gjennombrudd og finne løsninger som gjør at pasienten føler seg forstått, dvs vi har klart å finne frem til det som pasienten opplever som viktigst.  Det gir muligheten for endring. Kan pasienten svare positvt,  fant vi det viktigste som skulle til for å skape nødvendig endring.  Vi kan derfor telle hver gang pasienten opplever seg forstått og det kan måles om det gir bedret helse, endring eller  kostnadsbesparelser.   Vår modell kan derfor være utgangspunkt for øving.   

Gode team øver og de gjentar handlinger som skaper suksess. Slik blir team bedre, men bare når mål, midler og metode er klart definert. 

Primærehelseteam Sørlandsparken

Et primærhelseteam skaper gjennombrudd og finner løsninger på kompliserte helseutfordringer.   Helt spesifikt deltar det en PHT-koordinator, en sykepleier, en fastlege og en PHT-leder for å sette pasienten i stand til å forstå og føle seg forstått.  Det gir mulighet for behandlingsplaner og egenmotivert oppfølging.  PHT-koordinator er ansvarlig for Tidlig identifisering med kartlegging,  og sykepleiere og leger err ansvarlig for å bruke sin kompetanse for å Forstå problemet.  Så er det fokus på å ikke skade, unngå å gjøre feil og passe på at prosessen går riktig for seg.  Hovedfokuset i modellen er å Forstå som vi gjør gjennom  kartlegging, registrering , tiltak og evaluering av Tiltak/endringer.  Vi teller det som kan telles og måler det som kan måles! Til det trengs det kompetanse. 

I sum kan Sørlandsparken Primærhelseteam oppsummeres til : 

Team = Tidlig identifisering * forstå problemet - skade =  Føle seg forstått ( hva er viktigst for meg, hva gir mening ) 

Hver del er tydelig definert og kan telles og måles.  Derfor kan vi også øve på det og bli bedre. Og det kan forskes på med mer klare resultater. 

Vi har bidrat til en publisert  artikkel i omsorgsforskning.no om denne måten å jobbe på. Artikkelen er også presentert på en større digital konferanse om primærhelsetjenester internasjonalt.   Resultatene herfra sier at  tettere oppfølging, bedre kommunikasjon og hjemmebesøk vektlegges  som det som øker kvaliteten på helseoppfølgingen. Erfaringene til de spurte pårørende, ansatte og avdelingsledere er at det har vært en vesentlig forbedring i kvalitet og økt pasientsikkerhet i helsetjenesten fra helseoppfølgingen gjennom overgang fra vanlig fastlegetjeneste  til primærhelseteam.  

Team = lag og ballidrett. 

For å forstå team og teamarbeid kan det hjelpe å sammenlikne seg med den ballidretten/lagspillet som du måtte like.   Ballen går frem og tilbake mellom spillerne på laget.  De jobber som et team.  Hva er hensikten med sentring  og  pasningsspill ?  Å score mål vil nok mange tenke.  Men meningen med pasningsarbeid stikker dypere enn det.  Det er ikke spennende å se på lag som vinner overlenget uten motstand.  For spenningen ligger i om laget klarer å skape et gjennombrudd og måten gjennombruddet skapes på.  

Gjennombruddet og oppspillet er hensikten bak pasningsarbeidet. Pasningsarbeidet er teamets sjel.    Å score mål handler bare om å omsette de mulighetene du fikk som resultatet av teamarbeidet.   

De flotte pasningene som leder opp til frispillene mot lag som er komplekse og vanskelige motstandere, er sjelen i lagspillet.   Slik er det i alt teamarbeid.  Teamarbeid som tar sikte på forstå motstanderen, hvor det er opplagt at en spiller alene ikke kan skape gjennombruddet eller frispillet , er teamarbeidet alle vil være en del av og alle gjerne ser på om igjen og om igjen. 

En fotballsupporter elsker sitt lag for måten de samhandler på og skaper gjennombrudd på.  Hvert lag gjør det på sin måte.  Et teammedlem gleder seg over laget sitt gjennom måten  de skaper gjennombrudd på! 

På et fotball- lag ville det være pasienten som er spissen og skal bruke mulighetene teamet skaper. Medspillerene er primæhelseteamet som sammen skal forstå kompleksiteten og vanskelighetsgraden som ligger foran dem og sammen sørge for et gjennombrudd med gode løsninger.  Eneste måten å skape gjennombrudd på, er å sende informasjon seg i mellom som skaper  åpninger for å bringe problemet (ballen!)  nærmere et gjennombrudd.  Teamarbeidet vil være kartlegging av motstanderen, registrering av bevegelser, tiltak i form av sentringer og evaluering fortløpende av effekt av sentringene for å finne den pasningen som skaper gjennombruddet.