Hvordan måle team effekter

Stortinget og regjeringen har bekreftet en satsing på teambasert tilnærming i helsevesenet, med fokus på å takle helseutfordringer og prioritere pasientens behov. Dette prinsippet er også forankret i Legeforeningens fremtidige planer for fastlegeordningen, parallelt med Helse- og omsorgsdepartementets engasjement, som omfatter en investering på 1,6 milliarder for å styrke teamarbeid innenfor fastlegepraksis. Imidlertid reiser dette spørsmål om teamenes struktur, effektivitet og anvendelsesområder.


Prosjektet for Primærhelseteam: En Logistisk og Team-basert Tilnærming i Helsesentre

Introduksjon: Forskning og evaluering av primærhelseteam-prosjektet har blitt nøye dokumentert gjennom årlige rapporter, tilgjengelige for innsyn på FHI.no. Rapportene indikerer en positiv trend i forhold til forbedret tilknytning til fastleger og en økning i kvaliteten på tjenestene som tilbys gjennom primærhelseteam. Videre samfunnsøkonomiske gevinster vil bli mer synlige og målbare mot slutten av 2021.

Kunnskapsbase: Norsk Helsebibliotek har utført en omfattende kunnskapsoppsummering av eksisterende forskning på teamdynamikk i primærhelsetjenesten, tilgjengelig på nett på helsebiblioteket.no. Inkludert i denne oppsummeringen er en detaljert oversikt fra Folkehelseinstituttet (2019), som analyserer diverse studier på effekten av teamarbeid innen primærhelsetjenestene. Konklusjonene peker på blandede resultater angående helseeffekter og kostnadsbesparelser, men identifiserer klare trender for etablering av effektive team.

Utfordringer i Forskning: Å forske på teamdynamikk presenterer flere utfordringer, spesielt knyttet til definisjonen av et team og kvantifisering av deres prosesser og fordeler. Helsedirektoratet har initiert flere prosjekter for å takle disse utfordringene, inkludert prosjekter som 'Primærhelseteam', 'Oppfølgingsteam', og 'Pasientsentrert team'. Professor Gro Berntsen og hennes team har ledet forskning innen PSHT, og deres arbeid understreker utfordringene med å isolere og måle teamets direkte innvirkning på individuelle pasienttjenester i primærhelsetjenesten.

Definere og Måle Teamarbeid: Til tross for disse utfordringene, har digitaliseringen av interne kommunikasjonssystemer, som journalverdige chatsystemer og oppdragsbøker, muliggjort kvantifisering av teaminteraksjoner. Dette inkluderer måling av interne og eksterne kontakter, samt antall og type konsultasjoner. Gjennom disse dataene kan vi beskrive teamarbeid i kvantitative termer og observere effekten av endringer i prosesser og praksis.

Fokus på Pasientens Opplevelse: Kjernen i teamets arbeid er å skape betydningsfulle gjennombrudd og løsninger, sikre at pasienten føler seg forstått og deres behov blir møtt. Dette fokuset på pasientens perspektiv tillater måling av direkte helsemessige utfall og potensielle kostnadsbesparelser, og tjener som grunnlag for kontinuerlig forbedring og praksis.

Utvikling av Effektive Team: Effektive team karakteriseres av repetisjon av vellykkede strategier og klare definisjoner av mål, ressurser og metoder. Primærhelseteamet i Sørlandsparken illustrerer denne tilnærmingen, der en koordinator, sykepleier, fastlege og teamleder samarbeider for å sikre at pasienten er informert og engasjert i sin behandlingsplan.

Konklusjon: Sørlandsparken Primærhelseteam modellen demonstrerer at en klar definisjon av teamrollene og målbare suksesskriterier fører til forbedret pasientbehandling og effektivitet. Gjennom kontinuerlig forskning, evaluering og tilpasning, kan denne modellen tjene som et fundament for videre utvikling og optimalisering av teambaserte tilnærminger i helsevesenet.

Metaforisk Perspektiv: Å forstå dynamikken i et team kan sammenlignes med strategiene i en ballidrett. Hensikten med samspillet (pasningene) er ikke bare å score mål, men å skape gjennombrudd gjennom koordinert innsats. I denne sammenhengen representerer pasienten "spissen" som utnytter mulighetene skapt av teamet (medspillerne). Dette understreker viktigheten av strategisk samhandling og kontinuerlig tilpasning for å overvinne komplekse utfordringer og oppnå ønskede helsemessige utfall.