Personer med utviklingsforstyrrelser

Utviklingsforstyrrelser kan være skjult eller synlige og vanlig sykdommer kommer i tillegg som hos alle andre -både psykiske og somatiske. Sykdom kan være vanskeligere å oppdage og vanskeligere å behandle og det kreves derfor trygg deltakelse fra ham eller henne, spesialkunnskap om personen og faglig innsikt, for å behandle og følge opp sykdom og utviklingsforstyrrelsen side om side.


Utviklingsforstyrrelser er ingen hindring

Legesenteret har med primærhelseteam (PHT) i sitt første driftsår fått mange nye pasienter med uviklingsforstyrrelser.  Dette står i kontrast til doktoravhandlingen til Terje Fredheim som viser at pasienter med utviklingsforstyrrelser sjelden eller aldri bytter fastlege.  Hovedårsaken til er ganske sammenfallende med at fastlegetjenesten for denne pasientgruppen varierer svært lite mellom fastlegene.  Hos oss har vi allerede måtte stoppe muligheten for at flere bytter til vårt legesenter.  PHT-tjenesten er fortsatt ikke er ferdig utbygd og ikke robust nok til å tåle for mange påmeldinger for tidlig. Vi har fortsatt gjenstående flere løsningsforslag som skal testes ut på forsvarlig vis.  Legesenteret har i tillegg fått tildelt stipendmidler for å forske videre på ny organisering fastlegetjenester utover primærhelseteamprosjektet ( se ressurser under). 

Primærhelseteam  er tatt spesielt godt i mot hos fagpersoner, assistenter og pårørende, hvor vi ser at vårt verdibaserte tjenestedesign med teamarbeidsmodell,  er særlig godt egnet for denne gruppen av pasienter.

Tjenester som vi har igang i dag og opplevde fordeler med primærhelseteam for personer med utviklingsforstyrrelser:

Mindre bruk av tvang:  Helseundersøkeler foretas hjemme i boligen som kan gjøre tvang unødvendig og det gir mindre behov forflytning.  Ingen reise til eller venting på legekontoret.

Mindre behov for sedering ved undersøkelser: Helseundersøkelser og behandling gitt av kjent helsepersonell i hjemmet ved spesialsykepleier oppleves tryggere og mer forutsigbart.  Sedering for utføre undersøkelser eller gi behandling kan unngås.

Blodprøvetaking og andre overgripende undersøkelser kan gjøres hjemme.  Ustyret for prøvetaking kan individualiseres for å hindre frykt og skape stressfulle situasjoner.

Sykepleiertjenester leveres ut fra legesenteret etter brukers behov.

Bedre forutsigbarhet i helsetjenestene til pasientene: Oversikt over pasientens sykdommer og medisiner med innlagte årskontroller.  Medisinering kan individualiseres og optimaliseres kontinuerlig ved fast legekontakt (videomøter)

Velferdsteknologi med videomøter mellom fastlege og bolig for trygg legemiddelhåndtering og medikamentendringer.

Pårørende som en ressurs gjennom bruk av velferdsteknologi: videomøte med lege, pårørende og bolig fast eller ved behov.

Kompetanseoverføring i team/ teammøter. Det er god dokumentasjon på at dette øker kvaliteten på tjenestene som leveres.

Fagkompetansen som tilbys til pasientene er økt med tilskudd av psykiatrisk sykepleier, somatiske sykepleier og med fastlege i team.

Bedret informasjonsflyt mellom PHT-team og boliger enn tidligere mellom legekontor og bolig.

Enklere tilgang til helse og legetjenester.  Mindre bruk av legevakt og akuttinnleggelser på sykehus.

Bindeledd til spesialisthelsetjenesten inkludert 3. linjetjeneste.

Samfunnsøkonomisk gevinst i form av mindre behov for transport (akutt og planlagt) og forflytning.  Helsetjenestene blir gitt i form av sykebesøk, nettverk eller digitalt. 

PHT har i sitt andre driftsår for 2019 særlig fokus på å ta i bruk velferdsteknologi og legge til rette for at mest mulig av pasientrettet virksomhet kan foregå i bolig og hjemmet til pasientene.

Leder av Primærhelseteam Sørlandsparken Aleksander Sandnes skriver om Primærhelseteam i sin studieoppgave til Helselederstudiet for 2019 (BI-handelshøyskolen). Der påpeker han at "Primærhelseteam synes slik vi ser det nå, å være en bedre organisering av fastlegetjenester for en gruppe pasienter i tråd med det helsedirektoratet hevder i sin prosjektbeskrivelse av piloten.  Fremtidens legesenter må derfor kunne tilpasse seg ulike grupper av pasienters krav til konsultasjonens innhold og hyppighet for å svare ut de fastlegetjenester som er relevante for den generelle befolkningen og dekke de ulike individuelle behov. Fastlegene yter gode tjenester i dag, men tjenestene kan ytes mer omsorgsfullt med høyere faglig standard og samfunnsøkonomisk effektivitet innenfor en ny organisering med fokus på innovative resultater fra ny helstetjenesteforskning.  Derfor vil fremtidens legesenter trenge å utvikle flere typer tjenestedesign som er tilpasset dagsaktuelle krav og lovgivning".

Primærhelseteam har deltatt med innlegg/foredrag på  SOR konferansen 10. mai 2019 ( se alle foredrag her )

Ressurser

link til stiftelsen SOR med program 

Innvilget prosjektsøknad om organisering av legetjenester til personer med utviklingsforstyrrelser.