PHT-koordinator

PHT-koordinatoren er ansiktet utad mot sykehus, kommune og Nav og organiserer en resepsjonstjeneste som er spesielt tilgjengelig for pasienter som trenger mer enn den vanlig oppfølging på legesenteret. PHT-koordinatoren selekterer pasienter med mange samtidige og komplekse problemstillinger og finner de riktige ressursene til å løse oppgavene på best mulig måte.


Pht-koordinatoren holder oversikten på ressursene

PHT-KOORDINATOREN 

PHT-koordinatoren kopler sammen personer til det team som skal løse pasientens helseutfordringer og sørger for at de har de nødvendige verktøy, opplysninger og ressurser som skal til for å løse oppgavene. Pht-koordinatoren leder gjerne et utvidet team av flere ressurspersoner, pasient og pårørende.   Fokuset er på oppgavene og å få definert hva disse er og består i,  dernest oppgavefordeling fremfor fordeling av pasienter.   Pasienten skal først og fremst ha sin tilknytning til fastlegen,  men oppgavene rundt pasienter med komplekse problemstillinger skal fordeles til riktige ressurser på eller utenfor senteret  eller de skal finnes i legesenteret eller hentes inn til legesenteret.  Derfor må PHT-koordinatoren ha god oversikt over personell, resurser i arbeidsnettverket og oversikt over hvem som kan være med på  å løse en oppgave.   PHT-koordinatoren er bindeleddet i primærhelseteamet som vi kan definere slik: Et Primærhelse Team (utvidet team) er 2 eller flere personer som løser en oppgave sammen med felles verktøy og språk og med lik forståelse av oppgaven.   

En PHT-koordinator sørger for å triagere og fordele pasienten til riktig kompetanse på senteret og trekker inn de riktige ressursene for å løse oppgavene som er viktigst for pasienten.   Det kreves derfor både kunnskap og erfaring når du skal jobbe som PHT-koordinator.   Det er da en fordel om du har gjennomført helsekoordinator studiet ved Delta for legesekretærer.  Spesielt viktig er det at du kjenner dine medarbeidere godt på legekontoret som PHT sykepleier, leger, diabetesveileder og fagarbeidere.  Vi legger også vekt på at du lett knytter kontakter i et utvidet arbeidsnettverk med sykehus, DPS, Habiliteringstjenesten, NAV og helse og omsorgstjenestene i kommunen for å kople sammen de viktigste ressurspersoner rundt oppgaven som skal løses.   I tillegg må du kunne kommunisere godt med pårørende og omsorgspersoner rundt pasienten.  Som PHT koordinator skal du legge til rette for at de rette data og helseopplysninger omkring pasienten som trengs, kommer frem gjennom å organisere og sette opp møter og timer som bidrar til å løse pasientens problem.  Dette kan dreie seg om å registrere sykehistorie, få oversikt over endringer i pasientens helse den siste tiden eller viktig sosiale forhold med jobb og omsorgspersoner. Dette kan blant annet gjøres i PHT-koordinator skjema. 

PHT-koordinatoren er ansiktet utad mot sykehus, kommune og Nav og er en resepsjonstjeneste som er spesielt tilgjengelig for pasienter som trenger mer enn vanlig oppfølging på legesenteret.   PHT-koordinatoren jobber parallelt med legesekretærene på senteret og gjør på mange måter samme jobben som de, men har sitt fokus på pasienter med særlig behov og spesifikke diagnoser og mange tilknyttede helseoppgaver.    Det gjør at senteret blir mer tilgjengelig for de pasientene som trenger det mest og våre samarbeidspartnere innen NAV, sykehus, DPS og lignende får en lettere tilgang til fastlege og fastlegetjenester når det er særlig krevende og komplekse problemstillinger.  Les mer om gevinster i PHT i sluttrapporten 2018-2021

PHT-koordinatoren er også ansvarlig for økonomi og regnskap i PHT-teamet og sørger for oppfølging av PHT sykepleierne mtp på lønn og takstbruk og legger til rette for riktig bruk   av takster.  PHT-koordinator planlegger også timebøker for PHT-sykepleierne og fordeler oppgaver og pasienter etter hvert som de kommer på.    Herunder ligger det også samle til faste møter hvor aktivitet og problemstillinger blir diskutert og drøftet.   I dette ligger det også ledelse og strategi for å løse problemstillinger som skulle dukke opp innen organisering ved fravær eller endret ressurstilgang.  

Hos oss er PHT-koordinatoren fagarbeider/legesekretær og inngår i foruten primærhelsetemaet også i laboratoriet-teamet og teknisk IKT team samt støtter legesenterets resepsjonstjeneste med lukefunksjoner.   PHT-koordinatorene har en viktig rolle i ressursfordelingen omkring pasienten  ved å kunne hente inn og fordele ressurser.  Koordinatoren må derfor ha gode sosiale evner og være trygg på kunne instruere og ta instruksjon fra sine medarbeider og leger.