PHT-Spesialsykepleier

Sykepleieren som er ansatt på legekontoret utgjør kjernen i primærhelseteamet og bidrar i all hovedsak til å løse komplekse problemstillinger hos pasienter på fastlegens liste. Oppgavene dreier seg ofte om å kartlegge forverring i helsetilstanden hos pasienter med allerede mange samtidige sykdommer, flere behandlinger og multifarmasi eller pasienter som nylig har vært innlagt på sykehus.


Spesialsykepleier

Øke tilgjengeligheten på gode allmennmedisinske tjenester 

Arbeidet foregår innefor rammen av utvidet team modell.  Målet for primærhelseteamsykepleieren er å bedre tilgjengeligheten til legetilknyttede helsetjenester, skape større bredde i tilbudet på legesenteret, bedre opplæringen av fagpersonell / pasient/ pårørende og oppfølgingen av pasienter samt koordinere helsetjenestene som er knyttet til spesifikke pasientgrupper.
 

Kompetanseoverføring

Det blir arbeidet etter en modell hvor kompetanseoverføring og kompetansebygging blir en vesentlig faktor på tvers av faggrupper, pasienter og pårørende.  Vi ser for oss at AI-assistenter, og nytt e-kommunikasjonsutstyr kommer i utstrakt bruk.  Sykehusspesialister blir trukket aktivt inn i arbeidet med kompetanseoverføring gjennom undervisning og oppfølging av problemstillinger i PHT.  Det sikres en verdikjede hvor kompetanse (verdien) tilføres gjennom en kjede direkte fokusert på de som personer som trenger kunnskapen omkring og i samarbeid med pasienten

Psykiatrisk sykepleier 

Psyk.sykepleiere skal ha høy kompetanse i form av relevante videreutdanninger innen feltet, lang klinisk erfaring i arbeid med målgruppen og god kjennskap til kommunale helsetjenester og psykisk helsevern. 

Arbeidet i PHT er i hovedsak klinisk med hovedvekt på kartlegging, vurdering, koordinering og igangsetting av aktuelle tiltak. Herunder også samtaler og terapeutiske intervensjoner. I tillegg arbeides det med å samordne og å koordinere ulike tjenester på vegne av pasientene. -Ofte i samarbeid med pasientens fastlege og som del av et utvidet team. 

I relasjon til pasientene er tilnærmingen individorientert, med fokus på hva som er viktigst for pasienten og en en helhetlig tenkning rundt fysisk og psykisk helse.

Skal du jobbe hos oss som psykiatrisk sykepleier ser vi særlig etter erfaring fra arbeid i akutt psykiatrisk team fra spesialisthelsetjenesten eller annet liknende arbeid som fordrer selvstendig arbeid og samarbeid med mange instanser på tvers av helsetjenester og nivå.  Personlige egenskaper som å kunne knytte kontakter og holde oversikt på et bredt arbeidsnettverk vil være viktig. 

Pasientene innen psykisk helse og rus har økende sammensatte behov, og psyk. sykepleiers somatiske kunnskaper er derfor svært viktige. Les også om PHT-koordiantoren 

 PHT-spesial sykepleieren skal bidra til at pasienten

 • blir mestringsorientert 
 • får økt opplevelse av kontroll
 • bedrer helse og livskvalitet
 • forebygger/utsetter forverring og komplikasjoner til sykdom
 • reduserer unødig medisinering 
 • aktiviserer frivillige ressurser i form av grupper, selvhjelp
 • aktiviserer NAV, veiledere, brukere, hjemmesykepleie osv

Vi legger vekt på at PHT-sykepleirene har svært god kjennskap til kommunens helse og omsorgspparat og tilegner seg et godt nettverk av samarbeidspartnere. Skal du jobbe hos oss vil vi legge vekt på tidligere arbeid i kommunens helse og omsorgstjeneste.  Utvidet samarbeidet på tvers av organisasjoner og nivåer vil være det som gir arbeidet styrke og flyt i det daglig.  Det vil også være viktig med gode kontakter i spesialisthelsetjenesten og et bredt nettverk av kontakter som kan brukes i daglig samarbeid omkring pasientene.  Vi har lagt opp til tjenstebasert adressering slik at både den muntlig og digitale dialogen omkring pasienten kan gå gjennom PHT-sykepleieren.  


Arbeidsmetoder

 • Undersøkelser somatisk for eksempel blodtrykk, stetoskopi, hjerterytme, tommel ekg, Blærescan,
 • Undersøkelser anamnese for eksempel naturlig funksjoner, ADL, syn/ hørsel,
 • Undersøkelser funksjonelt for eksempel motorisk i hjemmet, nevrologisk funksjon i lys av diagnoser
 • Undersøkelser psykiatrisk ved kartlegginger og avklaring av sykdom
 • Behandlinger som terapeutisk samtale og veiledning
 • Samstemming av medisinlister
 • Korrekt medisinbruk - devicer, inntak fra bokser osv - oppbevaring, påskrifter
 • Kvalitetssikring av diagnoser ved innsamling av medisinske data/opplysninger og prøver til legen
 • Kvalitetssikring av pasientforløp, primærkontakt og koordinering
 • Opplæring i egenmestring av sykdom og medisinbruk.  Herunder bruk av IT
 • Støttefunksjon omkring symptombevissthet og bestiller-kompetanse
 • Hjemmebesøk ved utskriving fra sykehus, KØH, endringer i omsorgsnivå
 • Hjemmebesøk ved endringer i helsetilstand
 • Dokumentasjonsarbeid for henvisning til sykehus etter prioriteringsveileder
 • Oppfølging av pasienter etter nasjonale retningslinjer eks KOLS pasienter 2 x årlig (grad 2-3)
 • Dokumentasjonsarbeid ved søknad om TT-kort, KØH, sykehjemsplass, vergemål, samtykkekompetanse
 • Dokumentasjonsarbeid ved attestarbeid eks førerkort for eldre, diabetes,
 • Dokumentasjonsarbeid ved oppfølging hos NAV eks sosialklienter, ruspasienter, alvorlige syke
 • Besøke pasient på sykehus og eller delta i utskrivningsmøter på sykehus
 • konsultasjoner, telefon, video, e-konsultasjon, grupper, møter (se HOPP-team under)


Struktur på samarbeid med fastlege

Legesenteret er bygget opp omkring Sørlandsparken BHT AS som kjerneforetak med administrator og klinikk overlege.  Underlagt dette foretaket ligger virksomhetene Sørlandsparken legesenter og Sørlandsparken PHT AS.  Legene er organisert i legesenteret og sykepleierne i PHT.  Sykepleierne arbeider på oppdrag fra hver enkelt av fastlegene.  Legene har gjerne ulik stil og vektlegging av problemer og utfordringer sett ut fra sin egen pasientpopulasjon som hun/han kjenner best.   Sykepleierne forholder seg derfor enkeltvis både til pasient, lege og problemstilling noe som over tid bygger en unik kompetanse som få andre yrkesgrupper vil få.  Det gir hos oss en styrke og spesialisering som kommer pasienten til gode og samarbeidene helsetjenester.

Det daglig arbeidet vil for den somatiske sykepleieren likne mye på slik arbeidet er lagt opp hos avtalespesialistene hvor det er ansatt sykepleiere.  Det jobbes kontinuerlig klinisk uten møter.  Resultater av kartlegginger, kliniske vurderinger og undersøkelser sirkuleres internt uten stopp via journalføring, internt Chatprogram og treff sammen med pasienten. Sykepleier jobber selvstendig som på sykehus og avtalespesialist, men etter prosedyrer fastsatt i allmennpraksis.


Ressurser 

Spesialsykepleier I PHT - les mer - Hele dokumentet