Primærhelseteam i Norge. Pilotering,utvikling, relevans og implementering

Første år av primærhelseteamprosjektet har bestått i utvikling av prosedyrer og utvikling av arbeidsmetoder. Det har vært satset på en modell om implementeringteori hvor nye arbeidsmetoder har forankring hos alle som skal bruke metoden, og at arbeidsmetoden kontinuerlig oppleves som nyttig.
Primærhelseteam i Norge. Pilotering, utvikling, relevans og implementering er en årsrapport som er levert til Kristiansand kommune og helsedirektoratet som del av oppgave til nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten.


Ledelse og samarbeidsmodell i PHT

Årsrapporten Primærhelseteam i Norge, om pilotering,utvikling, relevans og implementering,  er en del av en prosjektoppgave til BI-handelshøyskolen i regi av Helse og Omsorgsdepartementet som også er ansvarlig for det Nasjonale pilotprosjektet Primærhelseteam. 

Primærhelsteamet har i løpet av et år hatt 2000 konsultasjoner hos sykepleier, 150 sykebesøk ved sykepleier, 110 samarbeidsmøter med komunalhelsetjenesten og 250 elektroniske kontakter, og i tillegg også mange enkle kontakter med pasienter og pårørende.   På dette grunnlaget kan vi si noe om tjenesten har fungert og om pasienter og samarbeidspartnere har vært eller er fornøyde. 

Vi har nå også erfaring innad på legesenteret til å kunne si noe om hvordan legene, sykepleirne og medarbeiderne har opplevd primærhelseteam.  I løpet av perioden har vi holdt 12 innlegg og foredrag om primærhelseteam på møter og konferanser omkring utvikling, muligheter og fremtid.  

Neste fase av prosjektet er å utvikle e-helsetjenester for primærhelsteambruk og hvor HOPP-team er sentralt i utviklingen omkring apper og teknologi.  Neste årsrapport vil forhåpentligvis kunne si noe om hvordan denne implementering har gått for seg. 

Vi konkluderer med at Pirmærhelsetem fungerer og er et viktig bidrag med helsetjenester til en utsatt gruppe av pasienter og at primærhelseteam kan videre utvikles innenfor en ramme av ledelse i fastlegekontor. 

Ressurser

Primærhelseteam i Norge