Primærhelseteam korte fakta

Det er 13 primærhelseteam fordelt på 8 kommuner 9 fylker. Oppstart var 1 april 2018 og forsøket avsluttes mars 2023.

Primærhelseteam Sørlandsparken Kristiansand.

Korte informasjonsoppdateringer på facebook

Kontinuerlig oppdatering om Primærhelseteam på facebook 

Primærhelseteam er hjemlet i fastlegeforskriften og skal hovedsakelig drive med diagnose, behandling og medsinsk oppfølging.  Alle på fastlegens liste kan motta tjenesten, men de sykeste blir prioritert.  Hvert team består av pasienten,fastlegen, sykepleier og helsesekretær og ledes av en valgt fastlege på legesenteret.  

Pasient grupper: Kronisk syke med KOLS, hjertesvkt og diabetes/ rus og psykiatrisykdom/ Eldre med utvidede medisinske behov/personer med utviklingsforstyrrelser/ pasienter med utvidede medisinske behov og som ikke klarer å etterspørre tjenester selv. 

Nasjonal Primærhelseteam Pilot er et forsøksprosjekt som skal vurdere om fastlegetjenester til pasienter med komplekse medisinske tilstander kan bli enda bedre enn de er i dag.  Vi vet fra forskning og undersøkelser at dess sykere en pasient blir, dess sjeldnere benytter pasienten fastlegetjenester.  Pasienter med utvidede og komplekse behov er også de som er mest misfornøyd med fastlegetjenesten slik den er innrettet idag. 

ca 5 % av pasienten på fastlegens liste har komplekse medisinske tilstander og trenger esktra oppfølging.  Det tilsvarer ca 50 pasienter pr fastlege når den normale listen er 1000 pasienter.   På et vanlig legesenter er det mellom 300 og 500 pasienter tilknyttet primærhelseteamet. 

Hvordan primærhelseteam fungerer i praksis kan du lese om her:  Primærhelseteam artikkel i Utposten blad for allmennmedisin 

Helsedirektoratet forklarer forsøket på denne siden

Helsedirektoratets leder prosjektet og beskriver det slik: effektmål av primærhelseteam