- Svært imponerende og inspirerende

Det sa helse- og omsorgsministeren etter å ha hørt fastleger og sykepleiere i Kristiansand fortelle om sine erfaringer med primærhelseteam. Bent Høie fikk også møte kronisk syke Jens Eckhoff som følges opp av PHT. Han var full av lovord om den nye ordningen.


Helse- og omsorgsminister Bent Høie tillot seg selv en liten pause fra pressekonferanser om korona da han nylig var i Kristiansand for å besøke legekontorer som tester ut primærhelseteam.

Den store fordelen med å være tilknyttet et primærhelseteam er det personlige kjennskapet og tryggheten i å vite at det er noen der ute som tar vare på deg. Det betyr enormt mye for meg, fortalte Eckhoff.

Han ble i 2008 diagnostisert med diabetes og kols, samt en hjerte- og karsykdom. Eckhoff har hele tiden fått god oppfølging av Sørlandet sykehus, men etter han ble med i prøveprosjektet med primærhelseteam ved Sandens Medisinske Senter føler han seg mer ivaretatt og sett.

- Hvis det er noe jeg lurer på eller bekymrer meg for stikker jeg bare innom, og jeg får alltid svar. Det er hyggelig å være her, og jeg er blitt godt kjent med teamet rundt meg. Derfor er det aldri flaut å stille spørsmål, uansett hvor dumme de måtte være. Jeg blir møtt med respekt og forståelse av en sykepleier som har god tid til meg, og sammen går vi grundig gjennom ulike tester. I tillegg får jeg velmenende råd og veiledning i forhold til fysisk aktivitet og kosthold, så denne ordningen applauderer jeg virkelig. Oppfølgingen jeg nå får er tett og god. På sykehuset var den nok noe mer distansert, sa 66-åringen.

Jens Eckhoff gir tommelen opp for primærhelseteamet ved Sanden Medisinske Senter hvor han nå er pasient. – Jeg får tett oppfølging og føler meg ivaretatt og sett, sier 66-åringen.

Jens Eckhoff gir tommelen opp for primærhelseteamet ved Sanden Medisinske Senter hvor han nå er pasient. – Jeg får tett oppfølging og føler meg ivaretatt og sett, sier 66-åringen.

¬- FRIHET OG FLEKSIBILITET

Sandens Medisinske Legesenter er ett av i alt 17 legekontorer i landet som deltar i Helsedirektoratets pilot med såkalte primærhelseteam (PHT). Siden våren 2020 har legesenteret testet ut den nye organisasjonsformen hvor hensikten er å tilby bedre helseoppfølging til de pasientene som trenger det mest.

Målgruppen er personer med kroniske sykdommer, psykiske helseproblem, rusavhengighet, utviklingsforstyrrelser og funksjonsnedsettelser, samt mindre robuste eldre.

Primærhelseteamet rundt den enkelte pasient består av fastlege, helsesekretær og sykepleier, og ledes av en fastlege ved legekontoret. Teamet skal jobbe proaktivt og oppsøkende mot de definerte målgruppene, blant annet ved å tilby helsetjenester til innbyggere på listen som har behov, men som av ulike årsaker er svake etterspørrere. 

- PHT har så lang vært et godt supplement hos oss. Ordningen gir større frihet og fleksibilitet, og vi har fått mer struktur og systematikk i vår oppfølging av de aller sykeste, fortalte Steffen Normand Jensen, lederen for primærhelseteamet ved Sandens Medisinske Senter hvor de altså har valgt å prioritere diabetes- og kolspasienter.

Sandens Medisinske Senter har vært med i primærhelseteam siden april 2020. Fra venstre: fastlege Jørgen Nicolay Christiansen, sykepleier Inger Marie Nordhagen og fastlege Steffen Normand Jensen.

UVURDERLIG RESSURS

Som et ledd i dette arbeidet samarbeider de med Nasjonalt velferdsteknologiprogram Agder om digital hjemme-oppfølging, og det er sykepleieren i teamet, Inger Marie Nordhagen, som har hovedansvaret.

Via nettbrett kan hun følge med på pasientenes egne målinger, og hun kontakter dem ved tegn på avvik eller forverring.

- Inger Marie har blitt en uvurderlig ressurs hos oss. Hvis det for eksempel oppstår behov for et akutt sykebesøk, og jeg ikke selv har mulighet til å dra ut, tar hun seg av dette. Ved hjelp av det digitale utstyret vi har investert i, kan jeg følge med, veilede og gi råd underveis, sa Jensen.

- Er det noe du tenker at vi må gjøre for at PHT skal bli interessant også for dine legekollegaer rundt omkring i landet? ville Høie vite.

- Det er et godt spørsmål. Med de erfaringene vi har gjort oss til nå, ønsker vi absolutt å jobbe videre med prosjektet. Men som selvstendig næringsdrivende blir det til syvende og sist et spørsmål om økonomi og utfordringer knyttet til sykepleierens pensjonsordning. Får vi et system hvor vi kan fortsette å ta sykepleiertakster, tror jeg PHT vil være ønskelig for svært mange, svarte Jensen.

MER ROM FOR KVALITET

Bystranda Legesenter stilte mannsterke da helse- og omsorgsministeren kom på besøk. Men de passet selvsagt på å holde god avstand.

Høie nikket anerkjennende før han og statssekretær Frøydis Høyem hastet videre til Bystranda Legesenter. Også dette legekontoret ble med i primærhelseteam våren 2020. Her fikk fastlege Anders Kind vist hvordan teamene med stort hell kan samarbeide med hjemmetjenesten og pårørende i vanskelige saker.

- PHT er ikke løsningen på fastlegekrisen, men gjennom prosjektet har vi fått mer rom for kvalitetsarbeid, påpekte han.

Det måtte fastlege Aleksander N. Sandnes fra Sørlandsparken Legesenter si seg enig i. Han fortalte at deres primærhelseteam blant annet har bidratt til langt bedre helseoppfølging for personer med utviklingsforstyrrelser.

Sørlandsparken Legesenter har vært med i primerhelseteam siden det nasjonale pilotprosjektet startet opp i 2018, og helt fra begynnelsen av har psykisk utviklingshemmede vært ett av deres satsingsområder.

- Det var på hjemmebesøk i et kommunalt bofellesskap for personer med utviklingsforstyrrelser at vi oppdaget at det var flere som slet med store helseplager som vi burde ha fulgt opp tidligere, sa Sandnes.

Blant psykisk utviklingshemmede er det mange som vegrer seg for å møte opp til kontroll hos fastlegen sin. Dessuten har de gjerne vansker med å beskrive symptomene sine, eller de sier ikke fra når de er syke og kjenner på ubehag.

BESTE PRAKSIS  

- Fordi vi nå fikk møte denne pasientgruppen i deres vante og trygge omgivelser, og mulighet til å undersøke hver enkelt av dem grundig, fikk vi et helt annet klinisk inntrykk, og vi ble obs på helseutfordringer vi aldri hadde sett før, sa Sandnes.

Teamet hans tok straks til med å jobbe systematisk, og de tilegnet seg viktig kunnskap underveis. Ved hjelp av enkle grep satt i system, kan Sørlandsparken Legesenter PHT i dag tilby langt bedre helsetjenester til psykisk utviklingshemmede.  

Sandnes pekte særlig på hyppigere hjemmebesøk og hyppige videokonsultasjoner, blant annet i forbindelse med gjennomgang og finjustering av legemidler, som limet i måten de arbeider på. Når PHT er mye til stede i bofellesskapene, lærer de brukerne godt å kjenne. Brukerne på sin side, føler tillitt og trygghet, og de slipper nå ydmykende situasjoner og stress på venterommet hos legen.

Enhetsleder i tjenester for utviklingshemmede i Kristiansand, Linda Torsvik, kunne også rapportere om mindre tvang, mindre bruk av legemidler, lavere sykefravær, nedgang i HMS-avvik og pårørende som føler seg mer involvert og som uttrykker takknemlighet for et mer helhetlig helsetilbud hvor utredning, behandling og oppfølging kan foregå sømløst.

- Vi har et godt fastlegekorps i Kristiansand, men det er nettopp det gode, tverrfaglige samarbeidet og erfaringsutvekslingen vi har fått til som har bidratt til enda bedre tjenester, mente Torsvik.

Og samarbeidet har helt klart gitt mersmak. Primærhelseteamet fra Sørlandsparken Legesenter deltar nå i et prosjekt sammen med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) støttet av Helsedirektoratet.

- Nå skal vi lage beste praksis for helseoppfølging av hjemmeboende med utviklingsforstyrrelser i bofellesskap, spesielt med tanke på årskontroll. Det foreligger nemlig klar dokumentasjon på at slike kontroller har store helsegevinster for nettopp denne pasientgruppen, fortalte Sandnes, som høstet stor applaus fra Høie. 

Fra venstre: Morten Lauknes, prosjektleder for Nasjonalt velferdsteknologiprogram – digital hjemmeoppfølging i Agder, fastlege Aleksander N. Sandnes ved Sørlandsparken Legesenter, og Linda Torsvik, enhetsleder i tjenester for utviklingshemmede i Kristiansand.

- DETTE LOVER BRA

- Etter dette besøket har jeg i alle fall ikke blitt mindre positiv til at PHT må være fremtidens måte å organisere fastlegeordningen på, sa en tydelig fornøyd helse- og omsorgsminister da visittrunden hans var over.

Han la til at han var mektig imponert og ikke så rent lite inspirert over det primærhelseteamene i Kristiansand har fått til så langt.

- Det å høre at de allerede nå beskriver flere av de resultatene som vi med PHT har ønsket å oppnå, er veldig kjekt synes jeg. Gledelig er det også å erfare at noen av fastlegene som til å begynne med var skeptiske til PHT, men likevel sa seg villige til å gi prøveprosjektet en sjanse, nå er positive. Dette lover bra, smilte Høie.

Fornøyde med ordningen:  fra venstre - Rolf Windspoll Nasjonal prosjektleder PHT Helsedirektoratet,  Aleksander N Sandnes fastlege Sørlandsparken legesenter, Erling Ytrehus Kommunal prosjektleder PHT,  Anders Kind fastlege Bystranda legesenter, Steffen Normand Jensen fastlege Sandens medisinske senter.