Tenk Nytt om Team i helsesektoren

Helsesektoren bør bygges opp rundt teamstrukturer som er forsket frem innen IT-sektoren hvor hvert team har fokus på intern verdiskapning i arbeidet med å få frem gode løsninger og produkter for kunden. Google og mange kjente IT-selskaper bygger sin verdi på å skape noe sammen med kunden til det gode for begge parter.


Tenk Nytt om Team i helsesektoren

HOD og legeforeningen har i sine utviklingsplaner for fastlegeordningen slått fast at fremtiden er teambasert. Men det er ikke sagt noe om hvordan dette skal organiseres. Det er derfor på høy tid at det tenkes nytt omkring en teambasert fastlegeordning som ikke hviler på gamle forestillinger om samarbeid innen helsesektoren.

Dagens teamtankegang bygger tildels på tidligere helseministres visjoner om New Public Managment som i dag er en utdatert modell som fungerer suboptimalt i mange offentlig helsetjenester. Det ser vi blant annet på antallet pasientklager og pasientskadeerstatningsutbetalinger hvor klagene hoper seg opp mot fastlegene.

Sintef har forsket frem nye modeller omkring A-team som belyser hvordan de beste teamene innen IT-verdenen fungerer. En nøkkelfaktor er bruk av nettverk med søkelys på verdiskaping og utvikling innad i teamet for å løse kundens problemer.  Denne tankegangen bør gjennomføres i helsesektoren og samsvarer med utviklingen av den nye tillitsreformen til regjerningen, les om den her 

Fastlegen er også til for fastlegen! 

Kort forklart skal fastlegen fortsatt konsentrere seg om pasientens viktigste helseplager.  

Men måten fastlegen løser problemene på, skal også fungere for fastlegen.  

Den vinklingen vil synliggjøre for samarbeidspartnere og pasienter om hva fastlegen trenger av samarbeid for å gjøre en god jobb.  Det vil da ikke være et ensidig fokus på at det er den ene part som skal betjene den andre.  Det dreier seg om gjensidig verdiskaping i prosessen med å løse helseplager.   

At fastlegetjenesten har mer fokus på intern verdiskaping i møte med pasientene, vil til slutt gagne pasienten og samarbeidet med de øvrige tjenestene. 

Fastlegen må gis legitimitet til å prioritere innenfor sine ressurser og det som gir bærekraftig pasientbehandling i legesenteret. Fastlegen må kunne utvikle sin egen tjeneste på funksjonelt vis i samarbeid med andre kommunale tjenester.  

Denne team modellen stiller også motsvarende krav til at legesenteret og fastlegen ser seg som en av flere tjenester i kommunen og at kommunen legger til rette for å samle disse tjenestene som en enhet i et eget tjenesteteam.

Hovedfokus er å få pasienten sømløst overført mellom de ulike tjenestene.  Nøkkelen til å få dette til ligger i at tjenestene har en felles forståelse for bruk av språk og verktøy.  

Andre bransjer får tilsvarende dette til å fungere og skaffer både bedriften og kundene sine verdiøkning og gode produkter.

Slik kan pasientforløp med effektiv teamorganisering gi fruktbart samarbeid mellom ulike kommunale tjenester og sykehus. Vi kan sikre at pasienten får løst sine viktigste anliggender på riktig sted til riktig tid.

Teambasert fastlegeordning kan det nå legges til rette for i grensesnittet mellom en tillitsreform og utarbeiding av en prioriteringsveileder for primærhelsetjenesten. Her må stat og regjering være modige, vise fastlegene og primærhelsetjenesten tillitt og gi dem muligheter til å organisere seg fremtidsrettet og bærekraftig. Tiden for å gjøre dette er nå!

Noen hovedelementer i PHT organisasjonsmodellen.

Tjenesteråd utvikler tjenester og består av tjenestespesialister fra ulike tjenesteteam. Tjenesterådet håndterer hele eller deler av en tjeneste eller et helt pasientforløp. De arbeider på tvers av organisasjon og nivå og har muligheten til å forbedre en tjeneste eller hele pasientforløpet uten å være avhengig av andre team eller linjeledelse.

Tjenestespesialister: Avdelingsledere og fagpersoner i tjenesteteam--- hjemmesykepleie, boliger, nav, PHT, legesenter, frisklivssentral, forvaltning, legevakt mv.   

Tjenesteteam (eksempel hjemmesykepleien) finner nyttige løsninger på problemer som er viktig for pasientene med arbeidsmetoder som fungerer og er bærekraftige for teamet.  

I kommunen skal tjenesteteamene betjene kommunens innbyggere på måter som oppfyller behovene til kommunen! Tjenesteteamene skal løse pasientenes viktigste problemer på måter som er funksjonelle og nyttig for kommunen. Tjenesteteamene har myndighet til å utforske og implementere løsninger, og være ansvarlige for resultatene. Det betyr at de kan prioritere på løsninger.  

For å jobbe på tvers i organisasjon eller nivå, bruker vi samme verktøy og opplysninger for å skape et felles ansvar (eks NEWS2). Tjenesterådet sørger for at det er enighet mellom tjenestene om hvilke verktøy som skal brukes og hvilke opplysninger som trengs for å binde tjenestene sammen. Dette sørger for at overleveringer mellom hver tjeneste skjer sømløst og uten hindringer.   

Utvidede team er små team med tjenestespesialister på tvers av organisasjoner og nivåer.  Deres mål er bidra til å samle teammedlemmene om bruk av felles verktøy og organisere innsamling av opplysninger som trengs for å løse pasientens viktigste problemer.  Enighet om felles opplysninger/registreringer sørger for de viktige overleveringene mellom hvert tjenesteteam i et pasientforløp - mellom fastlege, hjemmesykepleie, kommuner og sykehus. 

Legesenteret er et tjenesteteam på linje med eksempelvis hjemmesykepleien. Legesenteret er delt i to typer tjenesteteam, PHT-teamet og fastlegeteamet (legesekretær og fastlege).

PHT er et eget spesialisert tjenesteteam innenfor legesenteret rettet mot særskilte pasientgrupper og deltar i og utvikler utvidede team.  Det består av legesekretær, fastlege og sykepleier.

Arbeidsmetode:  

Alle tjeneste-team i et pasientforløp bruker de samme grunnleggende opplysningene og hvert tjeneste-team kjenner til hvilke verktøy de ulike teamene bruker. Dette skaper felles forståelse for bruk av verktøy som kan tolke pasienten problem og gir sømløse overleveringer av pasient og opplysninger.  

Aksepterer at feil er normalt: Tjenesterådet og tjenesteteamene må fjerne dårlige fungerende arbeidsmetoder raskt. Vi analyserer og dokumenterer feil og sørger for at den samme feilen ikke kan oppstå flere ganger og uten at man legger skylden på noen! 

Vi innfør gradvise endringer ved å ha fokus på det som er nyttig og fungerer av gode arbeidsmetoder og legger vekk det som ikke fungerer.

 Verktøy og automatisering: Å utvikle verktøy (skjema for tolkning) og legge til rette for å automatisere innsamling av opplysninger er det viktigste arbeidet for et Tjenesteråd og tjenesteteamene.  

Tjenesteteamene og PHT legger til rette for å Måle alt – telle alt og Registrere!   Også resultatene for eksempel tiden det tar fra start til det gikk galt (eks tiden det gikk til pasienten ble syk igjen) eller tiden det tar til pasienten er frisk (eks såret har grodd) som innbefatter pasientsikkerhet. Tjenesteteamene har myndighet til å utforske og gjennomføre løsninger, og være ansvarlige for resultatene. 

Fastlegen skal løse pasientens viktigste problemer på en måte som er nyttig for fastlegen og legesenteret.  

Legesenteret skal løse pasientens viktigste problemer på en måte som er nyttig for legesenteret og kommunen.  

Tjenesteteamene må forstå forskjellene mellom tolkning, observasjon og registrering.  

Hovedpoenger og tilpasninger gjort fra : https://arne-loevold.medium.com/fra-autonome-team-til-produktutvikling-med-produktteam-i-en-team-topologi-f7aa57769eac  - samt Sintef forskning om A-team og internt foredrag på legesenteret med Sintef.