undersøkelse om PHT høsten 2022

Vi deltar i undersøkelse nasjonalt på fornøydhet blant pasienter som har hatt oppfølging av sykepleier i prosjektet.
Vi hjelper deg gjerne med utfylling og innsending. Ta da kontakt med vår PHT-koordinator 475 14 555


Vi ønsker at du som pasient, pårørende eller verge følger linnken under her til å gjennomføre undersøkelsen.  

Trykk på linken her for å komme direkte til undersøkelsen  https://response.questback.com/osloeconomicsas/fastlegeunderskelse

Pasienterfaringer i fastlegetjenesten
Dette er en forespørsel til deg om å delta i en spørreundersøkelse. Undersøkelsen inngår i et forskningsprosjekt der formålet er å kartlegge bruken av og erfaringer med fastlegetjenesten, samt helserelatert livskvalitet for fastlegens pasienter.
Regjeringen har gitt uttrykk for en sterk vilje til å forbedre den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og vil i de kommende årene iverksette en rekke tiltak som skal bidra til de nødvendige endringene. I forbindelse med regjeringens satsninger gjennomfører Universitetet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin, på vegne av Helsedirektoratet, en undersøkelse for å kartlegge bruk av og fornøydhet med fastlegeordningen generelt og oppfølging fra primærhelseteam spesielt.
Primærhelseteam er en ny måte å organisere fastlegekontorene på, og som del av et pilotprosjekt prøves denne organiseringen ut på ditt legekontor. I primærhelseteam jobber fastlege, sykepleier og helsesekretær sammen som et team, og målet er at teamorganiseringen skal gi pasientene en bedre fastlegetjeneste gjennom økt tilgjengelighet, større bredde og økt kvalitet i oppfølgingen.
Fastlegekontor som inngår i pilotprosjekt for primærhelseteam inviterer pasienter som mottar oppfølging fra primærhelseteam til å delta i undersøkelsen. Dersom du selv ikke er i stand til å svare på undersøkelsen, kan en pårørende svare på vegne av deg. Dine svar vil kunne bidra til utforming av nye tiltak som kan gi en bedre helsetjeneste. Vi håper at du kan sette av 10-20 minutter til å hjelpe oss i arbeidet ved å delta i undersøkelsen.

Du kan delta på to alternative måter:
1. Ved å fylle ut  spørreskjema og returnere det i den ferdig frankerte returkonvolutten, ta kontakt med legesenteret her for dette. 
2. Ved å fylle ut skjemaet digitalt ved å scanne QR-koden under eller ved å bruke følgende lenke:
https://response.questback.com/osloeconomicsas/fastlegeunderskelse
Vi ber om at du besvarer spørreundersøkelsen innen to uker fra den er mottatt, og senest innen 7. oktober 2022.