Utvidet Team. En Definisjon

Et utvidet team er to eller flere personer som løser en oppgave sammen med felles språk og verktøy og med lik forståelse for oppgaveløsningen.
Team definisjon i primærhelseteam er noe annerledes enn den vanlig kjente teamforståelsen fordi dette er et team som arbeider på tvers av organisasjoner og nivåer. Der hvor tidligere definisjoner tar utgangspunkt i et arbeidsfellesskap med målsetninger og visjoner, tar team definisjon i primærhelseteam utgangspunkt i oppgaven som skal løses. Primærhelseteam = Utvidet Team


Utvidet team er et nettverk av ressurspersoner som løser en felles oppgave

 

Definisjon av "Utvidet Team" (Primærhelseteam) 

“Et utvidet Team  er 2 eller flere personer som løser en oppgave sammen med felles verktøy og språk og med lik forståelse av oppgaven som skal utføres”.   Målet er å løse oppgaven.  

Til sammenlikning “En vanlig definisjon på et team er to eller flere mennesker som er gjensidig avhengig av hverandre for å nå felles mål. Deltakerne i et team har ofte utfyllende egenskaper eller ferdigheter, noe som setter teamet i stand til å løse komplekse oppgaver som krever sammensatt kompetanse”   

Forskjellen: Et utvidet team kan jobbe på tvers av organisasjoner for å løse en felles oppgave uten å være bundet opp av et lokalt forankret arbeidsfellesskaps visjon eller mål. 

Medlemmer i et utvidet team er ikke avhengig av hverandre i samme grad som vanlig team og de har ikke nødvendigvis et felles overordnet mål. 

Et utvidet team er  heller ikke nødvendigvis et tverrfaglig team, men kan bestå av to eller flere teammedlemmer med nær lik kompetanse og som har ulik påvirkningskraft mtp å løse oppgaven.  Slike utvide team oppstår gjerne i nettverk på tvers av nivå, avdelinger og organisasjoner.  Utvidede team er operasjonelle og vil kunne løses opp når oppgaven er fullført. Medlemmer i utvidede team forutsettes å lære nye ferdigheter og ikke bare lene seg på gammel kompetanse. Det forutsettes god omstillingsevne og evne til å mobilisere egne og andres ressurser. 

Ressurstilgang er mer sentralt enn kompetansetilgang.   Utvidet team består av ressurspersoner på tvers av nivår og organsisasjoner.

Utvidede team kan også bli erstattet av et permanent samarbeid med en fast struktur og  møtevirksomhet hvor hensikten med teamet er mer enn det å løse oppgaven, men langsiktig å utvikle teammedlemmene i et sterkere arbeidsfellesskap med mål og visjoner.  Et utvidet team er grad av et team såkalt teamness. 

Verktøyet teamet bruker kan være for eksempel felles retningslinjer, felles prosedyrer eller et felles kartleggingsskjema som skal fylles inn i og fortolkes.  Tolkningskompetanse er avgjørende. 

Kartleggingsskjemaet eks. gir teammedlemmet mulighet for å fortolke ett samlet sett med data eller opplysninger som løser oppgaven eller bringer oppgaven eller pasienten videre ut av teamet.  Et eksempel på et slikt skjema er for eksempel kartlegging av depresjon som henter inn spesifikke opplysninger inn i skjemaet og fortolker dataene etter en scoring og gir et svar i form av om det foreligger en sannsynlig depresjon eller ikke.  

Språk er de samtalene og terminologien omkring de data/opplysninger som teamet er enige om å registrere/måle, samle inn og bruke.  Evnen til å systematisere opplevelser, målinger og registreringer er den viktigste ressursen. 

Språket kan være terminologi omkring data som er fagspesifikke eller mest mulig presist formulert språk.   Data er det samme som opplysninger omkring en pasient, en oppgave, eller de opplysninger som skal inn i et kartleggingsskjema. Det kan være vekt, ernæring, vannlating, apetitt, søvn, aktvitet, temperatur, atferd osv.  For å samle inn opplysninger brukes et språk for å få tak i disse opplysningene og det samme språket brukes for å viderebringe disse data.  Språket er styrt av de opplysningene  som brukes og som det er felles forståelse for at skal samles inn.  Det er dataene som også gjør oppgaven meningsbærende.   

Teammedlemmene må ha flere ferdigheter. Det er en i teamet som leder arbeidet med å løse oppgaven. Hvert medlem i teamet må kunne instruere de andre teammedlemmene og hvert medlem må kunne ta instruksjon på lik linje som de kan gi instruksjon.  

Når et utvidet team skal løse en oppgave rundt en pasient vil det være essensielt at pasienten oppfattes som en del av teamet med mulighet for å bli instruert og ta instruksjon. Det samme vil gjelde pårørende som også må kunne ta instruksjon og har mulighet for å gi instruksjon inn i teamet.  Pasienten og teammedlemmenes etterlevelse er avhengig av at oppgaven er forstått. 
 

Felles for at et Utvidet Team skal kunne kalles et Utvidet team er at de gjør seg forstått og forstår oppgaven gjennom et felles språk og et felles verktøy.  
 

For at et Utvidet team skal kunne lykkes godt må det være mulighet for at hvert Team medlem kan møtes fysisk ansikt til ansikt, at det er utstyr for god digital kommunikasjon på kort og lang avstand og at teamet besitter et bredt nettverk eksternt.    
 

Holdninger til oppgaven og til hverandre er overbygningen for at en oppgave skal løses for en pasient eller andre typer oppgaver.  Disse må avklares før oppgaven blir påbegynt.  Holdninger og atferd er avgjørende for sømløs oppgaveløsning.  

Hvert teammedlem har ansvar for å bidra til å løse oppgaven.  Hvert teammedlem må også forstå hva gevinsten er ved å løse oppgaven og ikke minst hvem som blir sittende igjen med hovedgevinsten. Teamets formål er ikke å bli sittende igjen med gevinsten, men å skape den. Det i seg selv vil være meningsbærende for teamet og motivasjonen for å bidra inn i teamet.  

For å eksemplifisere en utvidet team - modell,  kan "teamseddelen" settes opp i forkant av en oppgave som skal løses.    

TeamSeddelen: (teamets verdipapir og sjekkliste)  

 • oppgaven vår er:    

 • Hvem Leder:   

 • hvem gir instruksjon og tar instruksjon: (teamdeltakere) 

 • Verktøy: (retningslinjer og resultatskjema med mulighet for fortolkning av data) 

 • Språk: hvilke data/opplysninger (med tilknyttet terminologi) skal samles inn.   

 • Forståelse av oppgaven: (hva er alvorlig/viktig/ng verdi) 

 • Holdninger: (forbedringsvilje) 

 • Kompetanse: (kunnskap og erfaring) 

 • Miljø: (fysisk, lokalt digitalt, arbeidsnettverk) 

 • Gevinst: (det som er nyttig) 

 • Gevinstrealisering: (ta i bruk det nyttige) 

 • Avvik (hva kan gå galt/ hva gikk galt) 

 • Team begrensning: (tidsavgrensning/fast):  

 • Teamtype: Oppklaring/oppfølging/kartlegging/debr/kvalitet/prosess/prosedyre 

Når et team svikter vil det være mulig å gjøre avviksbehandling gjennom å identifisere hvert av de ovenstående punktene som en mulig feilkilde til hvor det gikk galt.   Gode team trenger gode individuelle ferdigheter, felles verktøy og et godt miljø som ivaretar sømløs kommunikasjon. 

Vi kan nå beskrive primærhelseteam gjennom: 

ET  UTVIDET TEAM er to eller flere personer som løser en oppgave sammen med felles språk og verktøy og med lik forståelse for oppgaveløsningen. 

Premisser for team:  team medlemme må kunne forstå og gjøre seg forstått gjennom språk og verktøy

Ferdigheter: Team medlemmer må Kunne ta instruksjon , Kunne gi instruksjon og kunne lede en oppgaveløsning. 

Miljø:  Teamarbeid forgår i et kombinert miljø av fysisk kontakt, effektiv digital kommunikasjon og bredt arbeidsnettverk. 

Prosessen: