Prosedyrer

Innleggelse på sykehus
Ved uavklart tilstand har fastlegen innleggelsesrett til sykehus i henhold til lovverket og vil da følge denne prosedyren ved innleggelse av pasient


Innleggelsesprosedyre til Sørlandet sykehus ved Sørlandsparken legesenter:  

Prosedyren gjelder for pasienter som er på senteret.  Andre pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp skal ringe 113 direkte.  

Fastlegen gjør vurdering av pasient med uavklart tilstand.  Fastlegen bestemmer innleggelse og tentativ diagnose.  Fastlegen lager elektronisk henvisning og velger avdeling og hastegrad. 

PHT-koordinator følger prosedyre for prøvetaking i henhold til liste med tilhørende undersøkelser.  

PHT-koordinator kvalitetssikrer i vår DIPS-kommunikator at henvisningen er kommet frem.   PHT koordinator melder til akutt-mottak pasienten med navn, fødselsdato, diagnose, avdeling og hastegrad.  Funn av viktigste prøvesvar refereres og om pasienten må tilses raskt i mottak.  

PHT koordinator ringer og informerer om eget navn og direkte telefon nummer som akutt-mottaket kan nå oss på.  Pasienten får med kopi av elektronisk henvisning og prøvesvar samt telefonnummer til vår PHT-koordinator.   PHT KOORDINATOR VED INNLEGGELSE:  475 14 555 

Ved behov kan akuttmottaket sette PHT-koordinator videre til vakthavende lege hvor PHT-koordinator informerer om innleggelsen og aktuelle funn vedlagt i elektronisk henvisning.  Vakthavende lege gis telefon nummer til PHT-koordinator som kan være tilgjengelig for ytterligere opplysninger som vakthavende lege måtte trenge ved innleggelsen og mottak

Pasienten gis info om å henvende seg direkte til resepsjonen i akutt mottak.  Har vakthavende lege ved Sørlandet sykehus behov for å konferere med legekontoret brukes oppgitt telefonnummer.  

Standard prøver og undersøkelser ved innleggelse:  

Crp med diff, HB,  glukose, sao2, blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, temp, Urinstix, hcg, Ekg , 

Vurdering TILT/qsofa/SIRS/NEWS2 ,  auskultasjon hjerte lunger abdomen, vurdering våken-klar-orientert, vurdering allment blek-kald-klam  

Tidligere sykdommer med aktuell sykehistorie.   

Alle pasienter med CRP over 220 (ikke målbar crp) blir målt over to ulike apparater og legges inn som uavklart tilstand med sannsynlig infeksjon. 

Konferering 

Prosedyren står ikke i veien for at innleggende lege kan ringe til vakthavende lege og melde pasienten på denne måten. Det er da vakthavende lege som skal melde pasienten til akutt mottaket for innskriving til mottak.  Ovenstående prosedyre vil da fravikes.  Prosedyren stiller det også åpent at vakthavende lege enkelt kan få tak i vår innleggende lege ved behov.  

Gravide 

Gravide vil som hovedregel bli henvist akutt til nærmeste fødeavdeling / vakthavende gynekolog.