Åpent brev til våre pasienter

I størst mulig grad må du som pasient gi beskjed på forhånd før du møter på legesenteret.  Oppmøte skal være avtalt som time eller tidspunkt for eksempelvis blodprøvetaking.  Vi ønsker et venterom som har færrest mulig pasienter som venter på medisinske behandling, og fleste mulig inne på de forskjellig behandlingsrommene til en hver tid.  Det gir minst ventetid for pasientene og best flyt for legesenteret.  Få pasienter på venterommet er også bra for smitte hygienen.


Fornying av resepter:  Det tar inntil to-tre arbeidsdager fra innsendt forespørsel om fornying til resepten er klar på apoteket.  Som oftest klarer vi det samme dag, men være obs på at det kan ta lenger tid.  I desember og før ferietider er det ekstra viktig å være ute i god tid med bestillinger. 

Pasienter:  Vær på tiden og hold tiden!  Alle forsinkelser går ut over neste pasient, fastlegen og legesenteret.  Vi vil av administrative grunner kunne avbryte konsultasjoner som fastlegen har med sine pasienter om konsultasjonen forstyrrer ro og orden ved senteret.  Vår daglig leder vil da henstille til pasient og fastlege om at konsultasjonen avsluttes og vi vil kunne tilby ny time neste dag eller hos våre sykepleiere som kan ta opp nærmere kartlegging der det er behov for dette. 

Pasienter: Husk å opplyse om du har frikort!  og sjekk dette på helsenorge.no 

Pasienter: Har du en klage eller ønsker å klage på våre tjenester, personale eller leger?  Ikke gjør det når du er på time for å bli undersøkt mtp på andre skader, sykdommer el.  Klagebehandling er en administrativ sak og ikke pasientrettet undersøkelse.  Klage på behandling samtidig som vi skal gjøre undersøkelse medfører ofte at vi utfører begge deler dårlig.  Sørg for å klage skriftlig.   Det kan gjøres til kommunen ved manglende fastlegetilbud eller ved medisinske feil til statsforvalteren.  Har du mest en bekymring kan du gjerne bestille en time for bare dette og fastlegen din vil kunne hjelpe deg med å rydde opp i det som synes å ha gått galt.   

Pasienter: Se  hvordan din henvisning ligger i køen for behandling,  Når vi sender en henvisning vises denne i helsenorge.no og du vil kunne se hvordan og når sykehuset behandler denne.  Du vil da også tidligere kunne se når du får time. 

Pasienter:  sjekk dine  resepter mv. på helsenorge. Mange gode opplysninger her.  Du kan også se om en bestilt resept er kommet før du går og henter den.  Du slipper da uforettet sak. 

Sykemeldt:  Bruk Norsk funksjonskjema for å vise din funksjonssvikt for lege og arbeidsgiver.  Dette er den beste måten å få frem din plage på ,uten å snakke om sykdom eller diagnoser.  Bruk https://skjema1.eu for å finne skjema.  Du er selv ansvarlig for å fornye sykemeldinger gjennom å melde i fra til fastlegen om at sykemeldingen er går ut på tiden.  Vi gir ikke tilbakedatering i tid utover tre dager ( lovhjemlet).  

Nav-sak legeerklæring:  som pasient må du skaffe opplysninger omkring hva du har forsøkt av behandling, hva du har prøvd av tilrettelegging, evt hvilke tiltak du har vært og hva arbeidsgiver har prøvd ut. Du må også kunne si noe om din funksjon og feks gjennom Norsk funksjonskjema.  Fastlegen trenger opplysninger fra deg som dokumenterer feks fysioterapi, kiropraktor oa.  Uten dokumentasjon kan vi ikke sende helseopplysninger til NAV.  Fastlegen trenger disse opplysningene for å kunne si noe om at diagnosen passer med den funksjonssvikten du her.  Fuksjonssvikten er det pasienten som må dokumentere. 

Vi minner om at fastlegen har normert 6 ukers behandlingstid på alle legeerklæringer.  Du er selv ansvarlig for å ta kontakt i god tid før evt frister går ut på uførsøknader mm.  Navs krav om tre uker behandlingtid  til fastlegen er unormert og gjelder ikke slik det kan oppfattes i deres brev til pasient og fastlege.  

Pårørende: Bekymret for dine nærmeste.  Bruk våre PHT sykepleiere som kan sette av tid og rom for en samtale omkring slike bekymringer

Helseforsikringen/behandlingsforsikring, Har du dette gjennom jobben?:  Vi gjør rettighetsvurdering ved alle henvisninger i henhold til prioriteringsveilederen fra helsedirektoratet.  Vi fyller ikke ut generelle henvisninger.  Vi gir kopi av henvisninger som sendes det offentlig som pasienten kan bruke til forsikringen.  For psykiske tjenester gjelder det at kommunale tjenester skal forsøkes først og det gis da ikke henvisning til dette som for eksempel Rask Psykisk Helsehjelp.   Vi rettighetsvurderer ikke fysioterapi, kiropraktor el og gir følgelig heller ikke henvisninger på dette.  Forsikringsselskapene har selv en rådgivende lege som kan rettighetsvurdere om forsikringsselskapet krever en henvisning (se vedtak i forsikringsklagenemda).

Trenger du henvisning?  Alle henvisninger blir rettighetsvurdert opp mot prioriteringsveileder.  Dvs at fastlegen trenger bestemte opplysninger før slik henvisning kan sendes.  Om opplysninger mangler kan sykehus og spesialister avslå henvisning.  Det er viktig at du som pasienten sørger for å ha slike opplysninger klare ved henvisning.  Henvisning til barne og ungspsykiatri krever feks skriftlig uttalelse fra helsesøster, lærer, ppt og familens hus og det skal være dokumentasjon på gjennomført behandling i primærhelsetjenesten.  

Kan du bare bruke original medisin?:  Nye regler er at apoteket skal bytte uansett til billigste like medisin  når pasienten ikke betaler mellomlegg selv. Spesialist må dokumentere og søke på at original skal brukes  i eget søknadsskjema til nav.   Dvs prosessen er søknadsbasert/rettighetsvurdert og ikke automatisk ved reseptbestilling.   Grunner for å beholde den aktuelle medisinen kan være objektiv påvist allergi ovenfor innholdsstoffer i billigste preparat.  

Temperatur, pustefrekvens og vekt:  Pasientene oppfordres sterkt til å kjøpe seg vekt og temperaturmåler som brukes aktivt gjennom sykdomsfaser.  Gode registreringer av helseforhold er av viktig betydning for vurdering av tiltak og medisinering.   Bruk feks facebook messenger til å måle pustefrekvensen over et minutt ved å trykke på mikrofonikonet samtidig som telefonen holdes opp mot barnet mens det sover.  Verdier under 35 innpust pr minutt  under sykdom er tilnærmet normalt.  

Har du kroniske sykdommer vil også et blodtrykksapparat være veldig fint å ha og vi vil da kunne spørre etter det ved konsultasjonene.