Nav-søknader

NAV-saksbehandling er krevende hvor fastlegen både er sakkyndig for NAV og samtidig skal få belyst saken best mulig for pasienten. En god NAV-søknad er en søknad som belyser funksjonsnedsettelse i lys av diagnosen. Det er ofte en utfordring å få inn nok informasjon i tide.


NAV-saker

Pasienter må huske å legge inn søknad selv til NAV.  Om dette ikke blir gjort vil NAV ikke ta kontakt med fastlegen og det blir ikke sendt inn helseopplysninger. 

Du kan selv lette saksbehandling til NAV ved å gå inn på nettsiden   SKJEMA1.eu   og der og fylle ut de tre skjemaene Norsk funksjonsskjema, NF del 2 og egenbehandlingsplan.  Skjema laster du opp til legen og nav,  eller sender dem i posten / leverer de på kontoret direkte.   Dette vil lette saksbehandlingen betydelig og du vil få din sak raskere løst evt av andre enn din fastlege. 

NAV-saker spesielt er kompliserte og krever mye bakgrunnskunnskap og kjennskap til sykehistorien over tid, og det vil bare være fastlegen som har nok kunnskap til å fylle ut denne. Så hva gjør du når fastlegen har ferie, har sykefravær eller er fraværende av andre grunner som permisjon ol? 

Hverken personellet i resepsjon eller en annen fastlege kan fylle ut Nav-saker, skrive ut helseopplysninger ved forsikringssaker eller lage henvisninger til spesialist for deg.  Det kan bare fastlegen din eller den legen som har fulgt deg opp over tid gjøre. 

Det er alltid pasienten som har ansvaret for at en attest kommer frem til NAV eller forsikringsselskap i rett tid.  Derfor er det viktig at søknader meldes inn til NAV ol så tidlig som mulig. Da får også fastlegen mer tid på seg og kan organisere innlevering utenom ferier osv.  

Fastlegen har ingen plikt til å utføre slike saker i sitt fravær og pasienten har ikke krav på å få saken løst av andre leger på et legesentert ( som uansett er en dårlig løsning når legen ikke kjenner deg).  Kan ikke fastlegen levere attesten på tiden, må du derfor be NAV eller forsikringen om en utsettelse.   Nav kan forsøke å løse saken direkte med fastlegen din eller peke ut en annen lege som kan gå gjennom saken din. 

Resepsjonen hos oss videreformidler alltid din beskjed til fastlegen samme dag og sakene blir liggende på fastlegens kontor til de blir løst der, og fastlegen gjør prioriteringer på hvilke saker som skal løses etter tur.   Din sak kan derfor havne langt ned i prioriteringskøen avhengig av hvilke andre saker som ligger inne og fastlegens øvrigre gjøremål  (som feks ferie eller sykefravær).  

Blir saksbehandlingstiden hos fastlegen mer enn 6 uker kan det klages til  fylkeslegen med henvisning til helsepersonelloven .  Legesenteret har ikke ansvar eller myndighet til  å pålegge den enkelte fastlege til å holde frister og innleveringer, men kan bare videreformidle pasienters beskjeder om attetstbehov.  Hver enkelt fastlege er selvstendig næringsdrivende og ikke arbeidstakere.  Fastlegene er således sin egen sjef : ) , men visse regler gjelder altså:  

Leger har plikt til å avgi legeerklæring innen rimelig tid når NAV ber om det, jf. folketrygdloven § 21-4 andre ledd. Svartiden bør normalt ikke overstige tre uker for erklæringer som ikke krever egen undersøkelse av pasienten og seks uker for erklæring som krever slik undersøkelse, jf. ”Normaltariff for fastleger og legevakt

og

Helsepersonell skal sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasient, helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift ( dvs at du ikke får nav-stønad/forsikringspenger eller henvisning ) 

Om du vil at en annen lege skal lage attester for deg og ikke vil klage til fylkeslegen,  vil det som oftest kreve et fastlegebytte/senterbytte da de fleste fastleger generelt er presset på leveringstider for egne pasienter.  Det beste er ellers oftest å spørre resepsjonen om de kan videreformidle ditt ønske om at fastlegen prioriterer din sak.   Det gjør de alltid og forvisser seg om at fastlegen har sett ønsket ditt!